(Ka ngwakong. Mna Semaumau o leka go kata Mokgadi eupša Mokgadi o a mo phonyokga a kitimela monyakong.)

Mna Semaumau: (O bolela a le noši.) Mmhh! Kgarebe ye e botsana. Gape ge nka e rekiša ke sa kwa taste ya yona nka ba ke kopakopane hlaloganyo.

(Mna Semaumau o latelela Mokgadi yoo a lego gare a kgakgarisana le go bula lebati ka sello.)

Mna Semaumau: Ke maswabi, kgarebe. Efela se ke ya se nyaka se.

(O leka go kata Mokgadi gape. Mokgadi o mo raga ditho tša bonna, a topa tšhipi yeo Mna Semaumau a bego a e šomiša go mo tšhošetša, gomme a mmetha hlogo ka yona. Mna Semaumau a wela fase a idibala gomme Mokgadi a kgona go roba lebati a tšwa a tšhaba.)

***

Re botše: Naa ekaba ke gona ge Mokgadi a phologile dinaleng tša tau? Fahlela Karabo ya gago.