(Ka kerekeng. Moruti Phaahla, Mmago Mosima le Mmago Mokgadi ba rapelela Mosima le Mokgadi gore ba hwetšagale. Ka go le lengwe Mosima o bonala a le ka gare ga tlaišego e kgolo, a rurumela ebile a lla ga bohloko.)

***

Re botše: O reng ka tumelo ya basadi ba? O nagana gore Thapelo tša bona di tla ba tšwela mohola?