(Mna Semaumau o bolela le Realotšha ka mogala a eme ntle.)

Realotšha: Hello! Hello!
Semaumau: Realotšha, letša ka moragonyana, ke sa bolela le banna bale monna. Ke tseleng ke tlile go tšea kgarebe yela.
Realotšha: Monna swara nyana, swara nyana monna. Gona le bothata mo. Monna, ke re re swanetše go tšhabiša kgarebe yela. Josefate o a golegwa gona bjale.
Semaumau: Hello…Ga o kwagale gabotse monna. Go lokile. Re tla bolela.

(Maphodisa a ema pele ga sefero sa Realotšha. O leka go tšhaba.)

Lefokisi Senepe: Ela monna, ema gona moo! O swerwe monna! Josefate o boletše tšohle. Tseba gore o na le tokelo ya go homola. Se sengwe le se sengwe seo o se bolelago se ile go šomišwa kgahlanong le wena ka kgorong ya tsheko. (O a mo swarwa.)

***

Re botše: Naa o nagana gore Mosima o tla hwetšagala ka morago ga se?