(Realotšha o tsena ka ga Mna Josefate, efela Josefate ga se a mmona ka ge a tsene ka ntlwaneng ya botshwela mare. O bona sefatanaga sa maphodisa se ema pele ga sefero sa Josefate gomme o iphihla ka ngwakong.)

Lefokisi Senepe: Kokokoko! Koko! Josefate! (Josefata o tswela ntle mme a gakanega ge a bona maphodisa.)
Josefate: Molato ke eng banna ba molao?

(Thabang le Thabiso ba a fihla. Ba rwele dibolai.)

Lefokisi Senepe: Ela… ela bašimanyana, emang gona moo! Le nagana gore le ya kae?
Thabang: Re nyaka ngwanešo mo. Mmolayi yo o swanetše go mo ntšha.
Lefokisi Senepe: Moša, wo ke mošomo wa rena. Lena boelang morago. (O golega Josefate.) Monna Josefate, re go swarela go tšhabiša Mokgadi le Mosima monna.

(Maphodisa a sepela le Josefate. Thabang le Thabiso ba a mo roga.)

***

Re botše: O gopola gore Josefate o tla botša maphodisa ditaba ka moka goba o tla šireletša bangwe ka yena?