(Ngaka Nkarabe o kopana le Josefate gomme o nyaka tšhelete. Ba a kgakgana. Ga ba bone gore Thabiso o iphihlile gomme o kwa poledišano ya bona.)

Ngaka Nkarabe: Monna Josefate, o reng ka tšhelete ya ka monna?
Josefate: Monna Nkarabe, gape tša mohuta wo di tšea nako. Tšhelete ya gago o tla e hwetša go se go ye kae.
Ngaka Nkarabe: Monna gape ke kgale bjale. Ke phethagaditše kgopelo ya gago. Phalane o tšwile tseleng.
Josefate: Ke a go kwa monna.

(Thabiso o ba bonela kgojana. O a batamela go kwa gore ba reng. O iphihla ka sehlare.)

Ngaka Nkarabe: Ga o nkwe monna… ga o kwe le selo se ke se bolelago. O kare ke tla botša Lefokisi gore o nthekile gore ke bolele maaka ka Phalane. (Thabiso o a makala.) Ke lapišitšwe ke go dirwa ke wena setlaela!
Josefate: O seke wa dira seo monna. Tšhelete ya gago o tla e hwetša. (Thabiso o weša tšhipjana ya senwamaphodi, a fetša a tšhaba.) Ke eng bjale?
Ngaka Nkarabe: E monna, ke nagana gore go na le motho yo a re kwelego. Šole o felela ka gare ga dihlare. A re mo late.

(Ba felela ka sethokgweng ka lebelo.)

***

Re botše: Naa o nagana gore Thabang o kotsing?