(Mna Semaumau o leka go boledišana le banna bao ba swanetšego go reka Mosima gore ba dire ka pela.)

Semaumau: (O bolela ka sellathekeng.) Hello.Where are you because the two days has passed? Yes, I received the money, so where should we take the girl. Ok please hurry, I will take her to a nearby border. Ok that’s good. I’ll keep in touch. Bye.

***

Re botše: Naa ke maele afe ao o ka a fago banna ba?