(MmagoMokgadi o dutše le Mmago Mosima ka ga boMokgadi.)

Mmago Mosima: Tama Mmago Mokgadi… Na Mokgadi o tsogile bjang?
Mmago Mokgadi: Mmago Mosima, ngwanaka o sa lahlegetšwe ke kgopolo ruri.
Mmago Mosima: Go kaone ka gore yena o boile. Ge e le wa ka yena o namile a jelwe ke ditšie. Ke re o nyameletše! (O a lla.)
Mmago Mokgadi: O seke wa lla hle. Mohlolo o tla direga o tla bona. Leka go ja gore o kgone go tielela. Mmele o hloka maatla.
Mmago Mosima: Ga ke tsebe gore gobaneng le duletše go mpotša ka dijo. Ke ja bjang ke sa tsebe gore waka ngwana o phela bjang mo a lego? Mosadi ke wena, (O a mokgadimotša) na o a lebala gore tše ka moka ke ka lebaka la ngwana wa gago?
Mmago Mokgadi: O ra bjang?
Mmago Mosima: Na akere ke yena a tlilego a mo tšea? Gona bjalo o itira segaswi ka gore a tšhaba go bolela gore o išitše kae ngwanaka.
Mmago Mokgadi: E re ke o tlogele mosadi wa Modimo. Ke a bona gore o kwele bohloko.

(Mmago Mokgadi o a tšwa. Mmago Mosima o thoma go kgitla sello.)

***

Re botše: Naa o nagana gore go na le therešo go se Mmago Mosima a se bolelago?