(Baswa ba kopane gape seterateng. Ba rera go ipelaetša maphodiseng.)

Thabiso: Bana bešo, le lena ka mahlo le a bona gore banna ba molao ga ba nyake gore yola Phalane a re botše gore o išitše kae Mosima. Bjale re dira eng?
Thabang: Magagešo, le tseba ka mo tate a thušitšego setšhaba se sa Tumong. Ngwana mma o thopilwe. Ga re tsebe gore o a ja goba o a nwa mo a lego gona naa. Maphodisa ga ba nyake go re fa Phalane.
Josefate: Sephetho ke se tee bana ba Kgoši Tumong. Nna ke re a re yeng go thiba tsela ya go leba seteišeneng sela sa maphodisa.
Josefa: Morena Josefate o nepile bagešo, Re thiba ditsela ka moka tša go ya seteišeneng goba ba re fa Phalane.

(Josefate o a myemyela)

Thabiso: Lena le reng bagagešo?
Sechaba: Re thiba tsela ya go ya seteišeneng! Ehhhh! Ehhh!
Josefate: Ke tla patelela dinamelwa. A re ba feng fela matšatši a mararo go lokiša bothata bjo. Esego bjale re ya go thiba tsela. Ga gona yo a tla tsenago Police Station.

(Ba opela koša tša mogwanto)

***

Re botše: O nagana eng ka go itšeela molao matsogong ga badudi?