(Moruti Phaahla o tlile go hlola mmago Mosima, efela Mmago Mosima o lahlegelwa ke kgopolo, ga a nyake go ja goba go nwa meetse.)

Moruti Phaahla: Mma enwa o be o je, hle. Mmele wa gago o hloka maatla.
Mmago Mosima: (O alla.) Moruti, ke nwa bjang, ka ja bjang? Ngwanaka o fetogile mpša ya go tsoma ngwanabo. Ge e le Mosima yena o a ja mo a lego gona? Na o a nwa Moruti? Ke ka lebaka la eng Phalane a ka dira lapa laka sehlogo ka tsela ye Moruti? Ke ka lebaka la eng, Moruti?
Moruti Phaahla: Dumela go Morena hle, mma.
Mmago Mosima: Bjale o kare o nkema mogolong, Moruti!
Moruti Phaahla: Ke maswabi. Ga se maekemišetšo a ka go dira seo. Ke noba ke tshwenyegile ka seemo sa gago.
Mmago Mosima: Moruti, ka boikokobetšo, ke kgopela le ntšwele ka motse.
Moruti Phaahla: Mmago Mosima
Mmago Mosima: Ga ke bone mohola wa lena. Ntšweleng ka motse Moruti! (O tšwela pele ka go lla gomme Moruti o maketše.)

***

Re botše: Naa Mmago Mosima o na le tokelo ya go itshwara ka mokgwa wo ge a kopana le tša mohuta wo goba o no rata go iphetoša mponeng?