(Mokgadi o bofswa ka ketwane ka ga Moruti Phaahla.)

Lefokisi Senepe: Moruti, ke a kgolwa gore ge a kaba ka mo kerekeng, kgopolo ya gagwe e tla boa ka pela.
Moruti Phaahla: Modimo o na le yena monna wa Lefokisi.
Lefokisi Senepe: Ke kgopela le mmeye leihlo. Bao ba bego ba mo thopile ba ka tla ba leka go mo tšea gape.
Mmago Mokgadi: Le ra bjang, Lefokisi?
Lefokisi Senepe: Mma rena bohlatse bjo bo feleletšego ga rena le bjona. Efela ke gononwa gore monna yola baswa ba lekilego go mmolaya ga a na molato. Mmolai yena o gona.
Moruti Phaahla: Ke la ka leo monna wa Modimo.
Lefokisi Senepe: Eupša le seke la tšhoga. Banna ba ke ba beilego ka mo ntle, ba tla le leta go fihla re hwetša badira taba tše.
Moruti Phaahla: Golokile monna wa Lefokisi.
Lefokisi Senepe: Ke kgopela le mo tleme ka ketwane ye gore a seke a tšhaba. Gape kgopolo ya gagwe e sa tšhabile le ge dingaka di holofela gore diokobatši tše a bego a di ješwa di tšwile mmeleng wa gagwe.

(Mmago Mokgadi o a lla.)

Moruti Phaahla: Mma homola hle. Modimo o gona. Mohlolo o tla direga. Ntshepeng.
Lefokisi Senepe: Go lokile Moruti. Nna e reng ke re difate.
Moruti Phaahla: Go lokile Lefokisi. (O a goeletša.) Mme Fransina! Mme Fransina, ke kgopela o tle le meetse ka galase. (O bolela le Mmago Mosima.) Homola mme. Go tla loka.

***

Re botše: Naa o dumelelana le seo ba se dirilego Mokgadi ka go mo tlema ka ketwane?