(Ka ngwakong wa Realotšha. Josefate le Realotšha ba rera bokamoso bja Mosima.)

Realotšha: Monna Josefate, ke thabela ka tsela ye o sepeditšego bothata bjola bja baswa, monna. Gape o tloga o ba file mohlala wa go ba timetša.
Josefate: Ee! Efela ke bethwa ke letswalo. Gape Phalane ga se a bonwa molato, monna.
Realotšha: Yeo e tlogelele nna, monna. E re re rekiše kgarebjana ye e šetšego, o tla bona mehlolo, monna.
Josefate: Bjang monna? Ke ra ka gore Semaumau šo ga a bonagale. Monna gape kgarebe yela e tšhabilego nna e a ntseba. Ge a ka boelwa ke monagano, maphodisa a tlela nna monna.
Realotšha: O seke wa belaela monna. Seo se ka se diragale.
Josefate: Nna ke nagana gore yo yo mongwe re mo tloše mo motseng.
Realotšha: Aii monna, o seke wa tšhoga maru pula e sane. Ga go kgopolo ye e boyago mo. Na o lebetše gore dingaka di re o gobetše kudu mo hlogong?
Josefate: Ke holofela gore o nepile, monna.
Realotšha: Ere ke leletše Semaumau mogala ke kwe gore o kae ga naga.

(O topa sellathekeng gomme a leba ka ntle.)

***

Re botše: Naa o nagana gore kgopolo ya Mokgadi e tla boya pele banna ba ba rekiša Mosima?