(Baswa ba opela dikoša tša mogwanto ka ntle ga ngwako wa Morena Phalane. Ka mahlatse maphodisa a fihla gomme ba ba phatlalatša. Mmago Mosima o dutše le Moruti Phaahla ka sefatanageng ba bogetše tšeo di diragalago.)

Mmago Mosima: (O alla) Moruti, gabotsebotse ngwanaka o kae? Ekaba ke therešo gore Phalane o mo jele?
Moruti Phaahla: Mma, ga rena bohlatse bja seo le ga tee. A re holofele gore ga se a mo dira selo ge e le gore ke therešo o mo tšere.
Mmago Mosima: Moruti, ga ke kgolwe gore Phalane a ka dira lapa la ka se. Gape kgwebo yela ya gagwe e godišitšwe ke monna waka. Lehono o njela ngwana? Aowa Moruti!
Moruti Phaahla: A re seke ra šupana ka menwana, hle. Mohlomongwe ga se yena a mo tšerego. Dingaka di na le maaka kudu. Therešo yona ga ba sana le yona, mohumagadi.
Mmago Mosima: O realo Moruti?
Moruti Phaahla: Ee, wena dula o holofetše Modimo. A re no rapela fela gore gona moo ngwana yo a lego gona ebe o bolokegile.

***

Re botše: Ke mantšu afe a kgothatšo ao o ka a fago Mmago Mosima ka nako ye?