(Ke bošego. Mmago Mosima o leka go robala le ge pelo ya gagwe e tletše ka dipelaelo.)

Mmago Mosima: (Kgopolong) Ah ekaba Mosima o kae mara? Ekaba o jele mo a leng gona? Ruri go ba le ngwana wa mosetsana ke lebitla ka nnete. (O a rapela. Modimo waka, ke kgopela gore o boloke ngwanaka hle.

***

Re botše: Naa go na le phapano magareng ga motswadi yo a godišago ngwana wa mosetsana le yo a godišago wa mošemane? Gobaneng o realo?