Lešokeng. Mokgadi le Mosima ba pata ditšie. Go tšwelela banna ba ba bedi gomme ba ba rwala ka kgang. Mokgadi le Mosima ba goeletša ka letšhogo.

***

Re botše: Naa o nagana gore banna ba ba ile go dira eng ka makgarebe a?