(Moruti Phaahla o dutše ka ngwakong o bala Beibele. Sellathekeng sa gagwe se a lla.)

Moruti Phaahla: (O araba mogala.) Kgotso!
Mmago Mosima: Agee Moruti!
Moruti Phaahla: Le kae mme wa merapelo?
Mmago Mosima: Aowa, rena yena masa a sa re swere botse.
Moruti Phaahla: Aowa, di wetša mogolong tšeo ditaba.
Mmago Mosima: Moruti, ke na le bothata. Ke bile le toro e mpe mosegareng wa lehono.
Moruti Phaahla: Toro ya mosegare? Aowa mmago rena. Etlang ka tšona. Toro ya mosegare ga eke e noba toro fela.
Mmago Mosima: Ke lorile banna tsoko ba tšeya Mosima ka kgang.
Moruti Phaahla: Aowi! Gape tšeo ga eke e ba toro. Efela re swanetše go rapela gore di seke tša kgonagala. Gape ge Modimo a le bontšha ditaba gora gore moleko woo o padile. Efela re swanetše re leboge yo godimodimo ge a kgonne go hlatholla bothatha bjo pele bo tšwela pele.
Mmago Mosima: Le a rereša Moruti. Gora gore ke no itšhošetša ka lefela.
Phaahla: Aowa ke tšona mma’rena.
Mmago Mosima: Aowa, e reng ke re širugi. Ke a leboga Moruti.
Moruti Phaahla: Go leboga nna.

(Mmago Mosima o bea mogala fase.)

Mmago Mosima: Mxm! Hai! Motho yo ke re mohlomongwe o tla ntlela ka sephetho sa kaone efela yena o no mpotša ka go rapela.

***

Re botše: Naa o nagana gore Mosima o kotsing goba mmagwe o no tšhošwa ke lefeela?