(Seterateng. Ke mathapama. Josefa le Thabang ba tšwa go raloka kgwele ya maoto. Ba itshwaretše mehlamo e le ge ba lebile gae.)

Thabang: Joe, o bone gore kgwele ke eng lehono akere?
Josefa: Ahh mmata, gape tšela o bego o di dira ke thaloko fela monna.
Thabang: Ahh wena wa gafa, bra. Gape ke bone mohlolo ge Matome a be a leka go ntira pompai ka koulo.
Josefa: Mara baralokamorago ba rena ba be ba swere today.

(Sellathekeng sa Thabang se a lla.)

Thabang: Ahh mmata, ke Mmamazala. Ba re ke phakiše ga gona meetse. Mosima o ile ditšieng.
Josefa: Ok mmata! A re phakiše ke tla ya ka go thuša. Mosima ke a kgolwa o sepetše le Mokgadi. Gape ditšie ba tloga ba di rata, thwii!
Thabang: Ahh ke sešebo mmata.

(Bobedi ba a sega ebile ba thoma go phakiša.)

***

Re botše: Naa o dumelelana le Thabang ge a re ditšie ke sešebo? Wena o ka di ja?