(Seterateng. Thabang le Josefa ba hlasela Thabiso, yoo elego lesogana la Mosima. Ba mo latofatša ka gore yena le bagwera ba gagwe ba fihlile Mosima le Mokgadi. Ba re a bolele gore makgarebe ao a kae, efela Thabiso ga a na dikarabo.)

***

Re botše: Naa ke tshwanelo gore bana ba mengwaga e lesomehlano bjale ka Mosima ba ratane? Fahlela.