(Moruti Phaahla o ka ngwakong wa gagwe. Go tsena Mmago Mosima yo a nyakago thušo.)

(Mmago Mosima o a lla.)

Moruti Phaahla: Mma rena, e kaba molato ke eng?
Mmago Mosima: (Ka sello.) Moruti, ngwanaka o jelwe ke ditšie.
Moruti Phaahla: (O maketše.) O ra bjang MmaThabang?
Mmago Mosima: Mosima sale a sepela maabane le Mokgadi, ba e ya ditšieng ka iri ya pele. Le lehono le ga ba bonagale, Moruti.
Moruti Phaahla: Ahh e kaba o beile taba ye maphodiseng?
Mmago Mosima: (O a lla) Ga ke tsebe gore ke thome kae Moruti!
Moruti Phaahla: E re ke tla leletša maphodisa mogala.

(O topa sellathekeng godimo ga tafolana gomme a founa.)

***

Re botše: Naa o nagana gore Moruti Phaahla o tsere sephetho sa botse ka go tsentsha maphodisa tabeng ye? Gobaneng o realo?