(Ka ngwkong. Mna Semaumau le Realotšha ba dira leano la go rekiša Mokgadi le Mosima.)

Semaumau: Mna Realotšha, afa o a lemoga gore go se go ye kae ba molao ba tlabe ba nyakana le kgarebe tše?
Realotšha: Seo se nješa di sa wele monna. Efela le wena o swanetše go phakiša ka taba yela ya banna bale ba gago.
Semaumau: Bjale monna ka gore o a bona gore re swere kgomo le kgogo, o ra gore re tla di sepetša bjang?
Realotšha: Ke bona okare yo yo mošweunyana a ka dira R170 000. Ge e le yo yo mokotwana yena a ka dira R175 000. Gape ke yena a tlilego go dira mašeleng kudu ka baka la mmejana wo wa gagwe wo mobotsana.
Semaumau: O a rereša monna. Le nna ke be ke gopotše ka yona tsela yeo gore re se ke ra ba rekiša ka poreisi e tee. Bjale rena re tla abagana bjang masheleng. Gape Josefate a ka seke a lekantšha le rena ne, re bereka boima go feta yena.
Realotšha: O opile kgomo’ naka. Yoo re tla mmotša gore re ba dirile R100 000.
(ba sega.)
Semaumau: (o tšwela pele ka go sega.) Go lokile monna. E re ke nape ke tšeye yena yo wa mmele o mo botsana ke kgone go mmatametša go bareki.
Realotšha: Go lokile.

***

Re botše: Naa o nagana gore Josefate o tla ikwa bjang ge a ka lemoga gore banna ba ba ba bedi ba mo hlalefeditše?