(Ke mesong ya tšatši la go latela. Mmago Mosima o leletša Mmago Mokgadi mogala, o leka go hlola ge eba Mosima o fao.)

Mmago Mosima: (Mogaleng) Hello! Hello…
Mmago Mokgadi: Mmago Mosima.
Mmago Mosima: Ahh e kaba Mosima ga se a boele ka moo?
Mmago Mokgadi: Mmago Mosima, gape le Mokgadi ga a bonale.
Mmago Mosima: Mara e kaba bana ba ba kae? Ekaba e le gona ba llwe ke ditšie ruri?
Mmago Mokgadi: Ke nagana gore re ba letele ba boe, mohlomongwe ba tseleng.
Mmago Mosima: Nna yena ga ke je di wela. Go lokile.

***

Re botše: Naa ekaba batswadi ba makgarebe a ba swanetše go itshola ka go timelela ga bana ba bona? Hlaloša.