(Ke mosegare. Mmago Mosima o robetše setupung ka gae. O lora toro empe ka ngwana yo a kebekiwago. Morago go tšwelela Mosima gomme o tsoša mmagwe.)

Mosima: Mma! Mma! Mma….
Mmago Mosima: (O a kgaroga.) Joh! (O bontšha letšhogo.) Mosima! Mosima, molato ke eng ngwanaka?
Mosima: Mma, o be o lora… efela go lokile… ke bona eke ke toro e mpe. E kaba ke toro ya eng, Mma?
Mmago Mosima: Mosima, ngwanaka. Ke bone tše dikgolo. Ke bone monna yo mongwe wa mahlo a magolo a tsena ka mo gae, a go tšeya ka kgang, A ke kwešiši gore toro ye e ra go reng.
Mosima: Mohlomongwe e noba toro fela, Mma.
Mmago Mosima: Ga ke kgolwe e le toro fela. Nna ga ke lore ke a bontšhwa. Se sengwe se tlile go direga. Ke kgopela o ihlokomele ngwanaka.
Mosima: Ke tla ihlokomela Mma. (A myemyela.)
Mmago Mosima: Ke tiišitše Mosima. O ihlokomele.
Mosima: Ok! Ke tla dira bjalo, Mma.

(Mokgadi o a tsena.)

Mokgadi: Dumelang ka lapeng.
Mosima: Ah mogwera! O šetše o feditše go hlatswa diaparo?
Mokgadi: Aowa wena. Na akere ke o boditše gore ke tla hlatswa gosasa?
Mosima: Ok! E re ke direle bomma dijo gona ge.
Mmago Mosima: Ao! Kgane le ya kae?
Mosima: Re ya ditšieng, Mma.
Mmago Mosima: Ao Mosima, sepela le Mokgadi. Nna ke tla šala ke dira dijo. Ditšie di hwetšagala gona bjale, ge le kaba la dikela le ka se sa di hwetša.
Mosima: O a rereša Mma.

(Mosima o tsena ka ngwakong.)

Mmago Mosima: Le boye le dihlakabele akere!
Mokgadi: Ee Mma! Re tla boya le tšona, kgane maloba Mosima ga se a le bontšha gore o swere tše kae?
Mmago Mosima: Ke no kwa di tšhatšhama. Ga se a mpontšha. O a mo tseba mogwera wa gago akere naa wena.
(Mmago Mosima le Mokgadi ba hwa ka disego. Mosima o tšwa ka ngwakong.)
Mosima: Go lokile Mma. E re re sepele.
Mmago Mosima: Go lokile bana baka. Le se lebale dihlakabele.

(Ba sega.)

***

Re botše: Naa o dumela gore ditoro di bolela therešo ya seo se tlago go direga? Gobaneng o realo?