[Kungentseni yangolwesihlanu. Iziphumo zebanga leshumi ziphumile, abafundi bayaphithizela besihla benyuka bafuna indawo zokufunda eziJunivesithi.]

Busiswa: (Ephendula ifowuni ephathwayo) Sithandwa sam!

Yonela: Masiye edolophini kaloku siyokufuna iphepha sandule ukuya kufuna isikolo eziJunivesithi.

Busiswa: Ewe! Ndiyaphila sithandwa sam, unjani wena?

Yonela: (Edanile) Uyawaqalile kanene ngale ngcwangu yakho. Ndiyaphila ntombi enkulu. Kaloku sele ndingxamele ukubona eliphepha mna ngoku, andifuni ndide ndizive ngabantu ukuba ndiphumelele.

Busiswa: Andisakoyiki mva nje sele uzazi nokuba uphumelele wena wedwa, thina sityiwa lixhala nje.

Yonela: Ndatsho ndayibona ke ngoku eyona nto ikwenza ube nengcwangu. Hayi kaloku mna ndiyazazi bendingabhali maqanda abolileyo ngethuba leemviwo. (Beyihleka)

Busiswa: Hayi! Kulungile ungade unabe hleze uye kude uyandoyikisa ngoku, sele ndigqibezela nam ndiyeza.

Yonela: Mna ke sele ndilinde wena qha ndagqibayo ukulungisa. Kaloku nithatha unyaka wonke xa nihlamba nina bantu babhinqileyo. Khawulezisa ke ndakulinda.

Busiswa: Uyayibaxa ke ngoku hay’bo singade sithathe unyaka wonke noko. Sele ndiphuma kengoku mna kulonyaka uthetha ngaye wena.

Yonela: Ndakulinda phaya erenkini uyeva.

Busiswa: Ndivile ke tata!

Yongama: (Edlula ngendlela) Tshomi! Sekunjalo sihlobo sivukela khona thina ngoku. Asazi iyakuzala nkomo ni ke, kodwa ithemba likhona.

Busiswa: (Ephuma esangweni) Ey! Kunjalo tshoma, nam ndisaya kutata wakwam, siya khona sobabini, isole sisiya naseJunivesithi.

Yongama: Kulungile tshomi sobonana phambili, ngokuba nam bendicinga ukuba ndiye khona ukuba ihambo ibentle. Nawe uyazi ke ntombi ukuba ihambo iyazilawula. (Besohlukana)

Busiswa: (Efika kuYonela) Ndiyaxolisa torho bhuti kantshontshwana ngokukulindisa ixesha elide kangaka.

Yonela: (Encuma) Akunani sithandwa sele waxolelwa wena ndim. Uyazi ndiva apha kum ngaphakathi ukuba thina sobabini siyothatha nje upasi wethu.

Busiswa: Ungade ube ligqirha kaloku ngoku uvumise. Nantso neteksi ifika masikhwele.

Yonela: (Besiyokukhwela eteksini) Phambili ngempumelelo sthandwa sam, phambili…

Busiswa: (Enentloni) Khawume, lento uthenga ithunga inkomo ingekazali kuyintoni na apha kuwe? Khawuthule ngoku uzakusibizela amehlo.

Yonela: (Emncamisa esidleleni) Ohw! Ndikuthanda xa unentloni unje ke mna uyazi.

Busiswa: Ndiba bendikukhuza ngoku bendithetha nawe, iintloni ziyamakha umntu.

Yonela: (Ecinga) Xa sigqiba kuthenga eliphepha masithathe uloliwe apha eHuguenot siyokutshona eKapa eziJunivesithi naphaya eBellville.

Busiswa: Kulungile sokwenje njalo, khawume ngokuthetha ngalento ngoku undenzela nje ixhala xa ndinokungaveli nakwelo phepha bayakuthini abantu.

Yonela: (Besehla eteksini) Isitishi sikaloliwe singaphaya kwelacala kaloku mama kaTsolwana. (Emqhula)

Busiswa: Masidlule evenkileni kaloku sithenge iphepha kuqala.

Yonela: Uyazi ndilibele nalonto ngoku mna, sele ndithatha nje ngokuba siyokufuna indawo yokufunda qha.

Busiswa: (Ethenga iphepha) Ubundwebarha unjalo nje yerr… Nalo ke iphepha masijonge kuqala elam igama. Nali elesikolo sithi Desmond Mpilo Tutu Senior Secondary. Masijonge ke ko-K, uKewana, k…k.. k. Yhu! Nali igama lam sthandwa sam ndipasile. (Etaka-taka ade amange nokumanga)

Yonela: Hayi kaloku awukwazi ukundenza kanjalo, masijonge nelam igama. Ko-S, Sidlai, s.. s… Ndincedise kaloku nam utheni walibala kukuba nemincili, iza kaloku.

Busiswa: Hayi nali nelakho upasile, nali igama lakho.

Yonela: Liphi mani, ndawoni?

Busiswa: Nali mani sthandwa sam, nali jonga nawe kakuhle.

Yonela: Hayi andiliboni mna. Awuboni eli lalentwana yakwa Sijaji.

Busiswa: Yeke jonga ezantsi kwalo ke nalo elakho.

Yonela: Yhooo! Jonga nyani nali ndipasile nam yhuu!

Busiswa: (Benemincili) Nankuya nololiwe efika masibaleke angasishiyi.

Yonela: (Engakwazi kuzibamba) Andiyikholelwa ke lena into yhuu! Ndizakufunda ndibe yilento ndifuna ukuba yiyo, namhlanje awam amaphupha ayafezekiseka.

Busiswa: (Bekhwela kuLoliwe) Andisonwabe ngako nje, kodwa inyani intle, ngaphandle kwakho ngendingakhange ndibe nawo amandla okufika kulendawo mna.

Yonela: Uyathanda ukuvele udlale ngezibaxo ke wena ndiyakwazi, kodwa uyayazi ndihlala ndisitsho ndisithi ndikunqwenelela okuhle kodwa wena. Imbangi yokuba nditsho andenzeli mna, sendisenzela nenzala yethu. Kaloku ndiyakuthanda Mantsundu wam!

Busiswa: Hayi yide uyeke ngoku uzakude undililise nam, nawe ungade ube semathandweni kakhulu ngokuba siphakathi kwabantu apha.

Yonela: Liyinene elo ntombi kanantsi, kodwa uthando lwam ngakuwe luya luphuphumala mihla le. Ukuphoxeka khona kovela kuwe kodwa ingeyiyo into ebendiyilindele mna kuwe.

Busiswa: (Besehla kuloliwe esitishini saseKapa) Sesifikile hay’bo! Andiyivanga nalendlela ingxaki uthetha oko nawe yhu!

Yonela: (Ehleka) Haa! Ngoku sthandwa sam, siya kwenye indawo, iJunivesithi. Sizokuphila obunye ubomi phaya obahluke kakhulu kunobuya baphaya kwisikolo ebesisenza kuso amabanga aphakamileyo. Andikholelwa ukuba size sakushiya Desmond Mpilo Tutu High, kodwa bazakukhumbuleka ootitshala bethu, oMnu Kasi, Mnu Dokolwane inqununu yethu uMnu Allah, nooMs Mfundisi noMs Majama. (behleka)

Busiswa: Yitsho uphinda sebekhumbuleka kungoku, kodwa asikahambi nokuhamba. Ohw! Yini uMnu Kasi ohlohla isiXhosa kamnandi kanje, masihambe naye mani. (Benemincili behleka)

Yonela: Yho! Andinako ukumlibala lotitshala keyena. Maxa wambi besitholana ke ushiye nje into yokuba bendithanda nje ukumnxwala nto leyo ibiye isixabanise.

Busiswa: Kowu! Sihle ke kodwa esisikolo sasePenteki. Nam ndizofuna nendawo yokuhlala apha ndibukele eliKapa lihle kangaka. Sakufunda eklasini enye kwakhona, ukuba singohlulwa iliwa lingabheka umoya kum.

Yonela: Nantsi indawo ekufunwa kuyo ulwazi masiye khona. (Bengena kwisakhiwo sasePenteki)

***

Yitsho: Ingaba bazokuyifumana indawo edyunivesithi?