[Kukwa-Madlamini unina kaYonela. UMadlamini wothula iimpahla elayinini ngaphandle uncokola nonyana wakhe osendlini. Kufika uBusiswa efuna uYonela.]

Madlamini: (Ecula) mandithwale, mandithwale…. Mandithwale iziqhamo ezomoya. Ezomoya, ezomoya oyingcwele.

Yonela: Waze wonwaba ke ntombi yakwa-Dlamini kenamhlanje. Inokuba uwelwe ngumqa esandleni ntombi kanantsi.

Madlamini: Kowu! Abantwana banamhlanje, ayomali yodwa into eyonwabisa umntu mntwanam, nawe ungaze ukholose ngemali ebomini. Kaloku mntwanam ubona ndonwabe kangaka nje ngomso kuphuma iziphumo zenu.

Yonela: Kengoku Dlamini wonwatyiswe yilonto wena? Yintoni na mama eyonwabisayo apho, thina isibhityisa nje into yokuphuma kweziphumo?

Madlamini: Bendingayazi mntwanam ukuba iyabhityisa kuni. Thina sasivuya ngokuba sifuna ukubona ngubani na ozakuphumelela emagqabini aphume kwindawo yokuqala.

Yonela: Ewe! Kudala kwakunjalo ndiyavuma ngokuba lalingekho eli luhlu lwamagama liphumayo labantu abapasileyo. Futhi nina naningabonwa ngumntu wonke. Thina kunzima kuthi ngokuba sibonwa ngumntu wonke ophumeleleyo nongaphumelelanga.

Madlamini: Hay’suka nezizinto zenu zamaphepha aphumayo. Ke ngoku yintoni eyenza umntu abe nexhala ngokungathi awuyazi into ubuyibhala okanye awuyazi into ubuyibhala na nyana wam?

Yonela: Ndiyayazi mama. Kodwa ukuba ndiyayazi lonto akuthethi ukuba mandonwabe kaloku Dlamini.

Madlamini: (Beyihleka) Ndiyakuva ke mntwanam. Hee! Ngubani lo uza phaya?

Yonela: Uphi nalomntu mama?

Madlamini: Nankuya esiza phaya.

Yonela: (Encuma) Ohw! NguBusiswa lowa mama!

Madlamini: Usuke wandibhida kaloku xa esuke wamhle kangaka ngoku. Zimthandile iholide zangoDisemba umntwana kaMantsundu andinamona.

Yonela: Ohw! Khawume mama yhu! Uzakude asibone futhi asive ukuba sithetha ngaye sele ekufutshane ngoku.

Busiswa: (Encumile) Hayi namhlanje kuyacaca nje mhlophe ukuba umama nonyana bonwabile. Ndibizwe yintsini ndiseza phaya.

Madlamini: Ey! Molokazana anqabile amathuba anjalo. Namhlanje onyana babantu bagcwele esitalatweni, kodwa mna uThixo ukwazile ukundigcina nowam unyana sikunye okwakaloku nje.

Busiswa: Yitsho uphinda Mama, kulomhlaba konakele ngoku ziziyobisi notywala, ulutsha luleqa ezo zinto. Kodwa noko ndinethemba kulo wakho unyana, awunako ukusifumana eso, ungumntu ochubekileyo nozithandayo. Kunjani ke phofu ngempilo Mama?

Madlamini: Siyaphila ntombi yam akhonto. Kunjani kuwe?

Busiswa: Ndiyaphila Mama akhonto, uThixo usasigcinile, ngaphandle nje kwezibilini ezihleli nje ziphezulu ngenxa yeziphumo ezizakuphuma ngomso.

Madlamini: (Esiya endlini) Iyandixaka ke noko lento yenu molokazana uyazi. Thina sasisonwaba xa kuzakuphuma iziphumo zethu, lena yenu andiyazi tu. (Engena endlini)

Busiswa: (Ethethela phantsi) Molo sithandwa sam!

Yonela: (Enentloni) Hayi mani, umama angathini xa enokusiva sibizana ngalomagama?

Busiswa: (Emncamisa esidleleni) Wena uyathanda ukuzibaxa izinto kanene, akasoze asive umama usendlini ngoku. Simeleni apha singayi phaya egumbini lakho nje?

Yonela: (Besiya endlini) Masiye ke sithandwa sam. Khona uthi qhaphu gqi phi wena ngoku?

Busiswa: Bendihleli nezihlobo zam sizixoxela nje malunga neziphumo zangomso.

Yonela: Uncede uphathe lomba, khawutsho ke ntombi enkulu wena ucinga zizakubuya zisithini ezakho iziphumo?

Busiswa: Yho! Andifuni kuxoka mna ngoku ndihlohlwe kangaka esikolweni nawe ngapha wabe undimele. Kengoku yintoni enokundenza ndingaphumeleli? Ndipasile mna uzakubona nawe.

Yonela: Ey! That’s my girl. Ukuzithemba kwakho sana lwam kundenza ndizive ndinemincili nentlahla yokuba ndizakuba nomfazi onje ngawe.

Busiswa: Hee! Wandihlekisa kengoku, wase wathenga ithunga iinkomo zingekazali. Uyazi kanjani ukuba ndizakuba ngumfazi wakho?

Yonela: (Ebukhathazeka) Hay’bo uthetha ukuthini ngoku xa usithi ndithenga ithunga iinkomo zingekazali?

Busiswa: Ohw! Yini ungade ukhathazeke oluhlobo, ndiyadlala nawe uyayayzi mna ndingowakho qha qwaba.

Yonela: Uphantse wandothusa. Khawutsho ke unqwenela ukufundela ukuba ube yintoni wena? (Esebukhathazeka)

Busiswa: Ndifundela ukuba ngugqirha osele ephume izandla mna myeni wam.

Yonela: Aw! Owam umfazi madoda! Khawujonge nje xa sele sitshatile nje sithandwa sam sekusithiwa “Doctor Sidlai” nenzala yethu sele inekamva eliqaqambileyo.

Busiswa: Ingathi ndikulibele ke wena ngemibono. Hee! Ndaze ndakuva zwi ndini kanti nawe ufuna ukuba ngugqirha?

Yonela: Ewe kaloku sithandwa sam, kunini na ndayishumayela lonto?

Busiswa: Yhe Mantsundu ndavelelwa. Unyanisile okanye unxwala nje mna tata? (Behleka) Hayi mandigoduke ngoku inokuba umama sele enyukelwe zizibilini kwayena.

Yonela: (Besiya esangweni) Busie wam ndinesicelo kuwe sithandwa sam. Kulonyaka uzayo ndicela uziphathe kakuhle, ungayolelwa bubumnandi ude ulibale ngam.

Busiswa: Kahle torho Yonela ngentshumayelo kwanele ngoku. Mna ndingowakho qha kwaye ndakufa nawe mna, ndifuna uhlale usazi lonto ke bhuti.

Yonela: Tyhini sele kuhlwile ngoku mandisele ndijika ngoku. Uyathandwa ndim sithandwa sam uyeva, uhambe kakuhle.

Busiswa: Ngokulinganayo ngxingxi wam uyeva, ulale kakuhle kobubusuku.

***

Yitsho: Ucinga uYonela noBusiswa bazokuphumelela ibanga leshumi bobabini?