Mantsundu: Ey! Ntombazana ungabi salala, sendiphakile naku ukutya masitye.

Busiswa: Ndiyabulela mama, ndingayintoni kodwa ngaphandle kwakho Ntsundu wam. Akumnandi okukutya ndayigqibela nini imifuno.

Mantsundu: Kanti ngowubulela umntwana lowa wabantu, nguye okuphathele lemifuno. Kowu! Ukuzala kukuzolula madoda, inene yide uphile mntwanam nawe kwesisifuba sikuphetheyo. Inokuba unyana kaMadlalmini sele esitsha zintambo ngoku ufuna ukuzeka. Jonga nje imoto ahamba ngayo ngumnyobo.

Busiswa: Hayi Ntsundu wam kanti ngowuchitha amanzi ngokuba umqhudi uqhawule.

Mantsundu: Uthetha ukuthina na ngoku mntwana wam xa usitsho? (Ethatha izitya ezisa ekhitshini) Uthetha ukuba okukugula kwakho kuko okukunyundeleyo kulamfana kaMadlamini? Okanye yilento yokuba wena ungakwazanga ukugqiba izifundo zakho lento engakufuni ngoku? Hayi thetha enye into mntwana wam, kanti abantu banjani na, awuzenzanga nje.

Busiswa: Ntsundu wam omhle ungade uthethe wophele, umntwana lowa wabantu akonanga nto, kodwa yintombi yakho eyone izinto.

Mantsundu: Ngoku ndisithi ndakufa ndikushiya endaweni engcono mntwanam. Kwenzeka ntoni mntwana wam? Kukhona into endingayaziyo okanye ekungafunekanga ndiyazi apha?

Busiswa: (Ebutyhafa) Ey! Mama lide ibali kwaye yonke into inexesha layo. Uzakukwazi wena zakulunga izinto, endingakuthetha nje ngoku kokokuba mna ndiyafa ngoku.

Mantsundu: Kwakhe kwabulala bani na ukukhohlela mntwana wam? Musa ukuthetha ngolohlobo mntwanam.

Busiswa: Eliyinene mama mna ndiyafa ngenene. Ndinomnqweno nje wokuba ndibone mhla etshata, ndiyibone intombi ayakuyitshata ndiyixelele ilumkele ukwenza impazamo endiyenzileyo.

Mantsundu: Uye undivalela ngaphandle ngoku mpela, ndiya ndilahleka ngakumbi nje ngokuba uye uthetha, kuya kubamnyama kum ngakumbi.

Busiswa: Masilale mama ngoku kuhlwile. Ngomso kufuneka sivukile.

Mantsundu: Hayike xa usitsho, lala ke mna ndisahlamba izitya. (Ezicingela) Kowu! Abantwana bethu madoda inokuba kutheni lomntwana ethetha ngoluhlobo. Inokuba khona yintoni le ingaka asekeyenzile kulomfana lento engamfuni nje? Kodwa uzilungele ke yena umntwana bantu nje. Khona iyintoni na le amisa ngayo ukuba uzakufa? Uzakubulawa yintoni na, ukukhohlela kwakhe kwabulala bani na? Hayi mandiyokulala nam ngoku ndiyeke ukuzibuza imibuzo engenampendulo. (Engena egumbini lokulala) Ulale kakuhle sana lwam.

Busiswa: (Ebuncwina) Nawe mama ulale kakuhle.

Mantsundu: Utheni ngoku mntwanam awuziva mnandi?

Busiswa: Hayi yintloko nje mama akukho nto ingako khululeka.

Mantsundu: Kulungile ke sana lwam, sizakuvuka siye esibhedlela kusasa noko ukhangeleka ngokungathi uphathekile ngoku. Lala ke mntwanam.

*****

[Kungentseni. uMantsndu nentombi yakhe befika esibhedela eyitatamisa kunzima nokuhamba, hayi inene ubambekile ngoku ngamandla.]

Busiswa: Mama ndidiniwe mna ngoku, ndiyavaleka sisifuba side sihlale nini phantsi.

Mantsundu: Ohw! Mntwanam siyakongamela ngenene na esisifuba sakho ngoku. Hlala apha phantsi ke ndizame ukufumana uncedo lokuba sizakuthini, njani ukuze ubonane nogqirha. (Ekhwaza) Uxolo torho mongikazi… Mongikazi….

Thuthula: Ndiyasabela mzali, molweni mama ndingakunceda bethu.

Mantsundu: Ndizise intombi yam apha esibhedlele mntwanam, nto nje ndixakiwe ukuba ndizakuqala phi ndiphele phi ukuze ndibe ndincedakele.

Thuthula: Kulungile ke mzali. Uyayibona lafestile inkulu phaya? Yiya kuyo ke mzali wam uyokunikezela ngeenkcukacha zentombi yakho leyo kumntu ophaya efestileni.

Mantsundu: Kowu! Ndiyabulela mntwanam ngoncedo lwakho, mandisele ndisiya khona phaya efestileni, noko akugcwalanga ndiyathemba ndingakhawulezelwa. Ngokuba lomntwana uphatheke kakhulu mani sesisifuba simphetheyo.

Thuthula: Yiya ke mama, mna mandisele ndiphathela usisi lona isitulo samavili simbeke kuso xa esoyisakala nakukuhamba. Noko ukhangeleka ebambeke kakhulu.

Busiswa: Yhe ntombazana ndiyakwazi ukuzihambela mna. Ngubani lo ukuxelele okokuba ndidinga isitulo samavili? Undijonge nje wandibona ukuba ndifanele sona? Jonga apha ke ntombazana ungaze undikhale ngamehlo mna andingawo amanzi okupheka ipapa siyevana ke.

Mantsundu: Hayi ungamhoyi mntwanam, mandisele ndimxolisela lomntwana unje, esisifuba simphetheyo ndisola sona mna, simenza abe nje abenenkani. Ebengafuni nokuza apha nangoku ndincedwe yimizamo nemigudu yalamntwana kaMadlamini. Mna besele ndimncamile lomntwana, ndixolele nantoni na eyenzekayo.

Thuthula: Hayi ungakhathazeki wena mama. Apha sisebenza ngabantu siyaziqonda noko iimeko ezinje siqhelene nazo. Mandiyokuthatha esisitulo mama wena uye phaya efestileni. (Ehamba)

Mantsundu: (Esuka efestileni ephethe amaphetshana) Mntwanam ndicela ufunde ukuziphatha torho. Ewe uyagula ndiyayazi sana lwam kodwa indlela oziphatha ngayo kwezintsuku ayilunganga.

Busiswa: Mama ndithini ke ngokuba ndiyabona kwangendlela le nindiphatha ngayo ukuba kwanina anisenathemba kum senibona ingcwaba lodwa.

Mantsundu: Ndiyakucela mntwana, hlal’esitulweni sizokudibana nogqirha ungabe usibizela amehlo ufune sibe sijijisana nawe apha.

Thuthula: (Esiza nesitulo samavili) Naso ke mama, singambamba simhlalise apha kuso nilinde ke nizakudibana nogqirha.

Busiswa: (Ephakama esitulweni ehlala kwesamavili) Hayi… Hayi nindiyeke mna ndiyakwazi ukuziphakamela. Ngubani obethe ndidinga ukuncediswa? Kutheni lento umntu xa egula engananzelwa ntweni nje ngaphandle kokuba abantu xa bebona yena babona ukufa? Nani senicinga ndikukufa ngoku, kanti nizakuncama, kukude apho ndisaya khona mna ndizakuphila.

Mantsundu: Khawuhlale kaloku Ntsundu omhle kuzakulunga mntwanam nathi sinalo elothemba liphila ngaphakathi kuwe.

Thuthula: Mama nizakungena kwelagumbi liphaya ekoneni, eliya livuliweyo nizakundilinda phaya, ndisakuthatha izinto zam zokusebenza.

Mantsundu: Enkosi sana lwam sizakukwenza njalo. Mandibulele ngoncedo nobuntu bakho mntwanam. Xa ndibona wena ndisuke ndicinge unyana kaMadlamini naye unobuntu nje ngawe.

Thuthula: Mandihambe mama ngokuba singathetha litshone liphinde liphume ilanga. Mandikhawulezisele usisi oyena mntu singaye, sokuncokola mva thina. (Behleka. Aphume)

Mantsundu: Unobubele ke umntwana wabantu, unomkhitha kwaye uyathandeka mani. Inokuba ngumamni khona, engowaphi kodwa, uyabonakala akangowalapha. Indlela le anembeko nentlonipho ngayo akafani nabalapha abantwana.

Busiswa: Yho! Waze wazixakekisa ke mama torho ngomntu ongamazi nokumazi futhi ongasokuze umazi.

Mantsundu: Kukuthanda nokuncoma nje into entle mntwanam, nowam umntwana akuphila naye uzakuba nje ndinalo elothemba.

*****

Sixelele: Ingaba yintoni eyenza uBusiswa abe nengcwangu kakanga?