[KuseKapa, ePaarl kwisikolo samabanga aphakamileyo iDesmond Mpilo Tutu Senior Secondary School. Sibona uYonela uhleli noBusiswa isinqanda mathe sakhe. Benza ibanga leshumi bobabini kwaye yimini yokuzalwa kukaBusiswa.]

Yonela: (Esiza ecula). Happy birthday to you! Happy birthday to you!

Busiswa: Yho! Awusonwabe nje namhlanje, uxhelelwe exhukwane.

Yonela: (Ebudana) hay’suka wethu ndingathini ukungonwabi. Kaloku siyazalwa isithandwa sam namhlanje.

Busiswa: Haybo! Ngoku ufuna bonke ababantu babone ukuba ndiyazalwa, khona sendiculelwa esikolweni bazokuthini abantu?

Yonela: (Emangala) Happy birthday sthandwa sam, ukhule ubemdala futhi andikhathalelanga bantu mna. Sazalwa bethetha abantu kwaye sizakufa sibashiye bethetha abantu.

Busiswa: (Encuma) Kowu! Ndingayintoni kodwa ngaphandle kwakho? Enkosi sthandwa sentliziyo yam. Ndiyakuthand uyeva!

Yonela: Ndiyazi kakuhle loonto ntombi yasemzini. Esi ke sisipho endikuphathele sona.

Busiswa: Yhu! Hayi! Ungandoyikisi mna apha. Uyithatha phi imali yokuthenga iwotshi exabisa ngoluhlobo, uqhekeze phi?

Yonela: Hayi noko wena andililo isela. Khawundimele wethu ngokundipheka undophula ngemibuzo eluthotho apha. Yonwabela isipho sakho wena qha, sisuka emazantsi entliziyo yam.

Busiswa: Ndizakuthini na sithandwa sam. Ndigqibele singabafundi bebanga leshumi sobabini, kungekho uphangelayo apha kuthi. Ngoku ndibona wena uvela newotshi exabisa ngoluhlobo.

Yonela: Hayi wethu andililo noko isela mna. Khona kutheni wandimela ngemibuzo eluthotho kangaka? Khawundimele mna wonwabele isipho sakho esi ke qha. (Ehleka) Thoba amaxhala sisi wena, lemali yimali ebendiyenze ngelaxesha leholide zikaJuni, bendimana ngokuyokubamba amatorho phaya edolophini.

Busiswa: Ngoku sele uzigqhibile ezakho iingxaki ezifuna imali lento sele uleqa ukuthenga isipho esixabisa ngoluhlobo?

Yonela: Ewe! Sele ndizigqibile sithandwa. Kowu! Ndiyayithanda ke kambe indlela okhathala ngayo. Masidlule mani kwezozinto, apha ndizokuvuyisana nawe ke, futhi mna ndingenza nantoni na ukugcina igqiyazana lam lonwabile.

Busiswa: (Ebobotheka) Hayi mandincame ke sithandwa sam. Ndiyabulela ngesisipho kwaye sihle kakhulu ndiyasithanda nje ngoko ndithanda lowo uze naso.

Yonela: Okuyinene ngokuya bendisikhetha ndiye ndacinga ngawe ndasibona sisihle sifana nawe ndasithanda ke. (Beyahleka)

Busiswa: (Enentloni) Yho! Uyawaqalile ke wena ngezizinto zakho. Nantso ibetha nalentsimbi sithandwa sam. Kowu utshaba lixesha, siyangena isikolo ngoku masiye eklasini sobonana.

Yonela: Kulungile ke ntombi, kodwa ungalibali sinedinga ke namhlanje lokufunda kaloku zisondele imviwo zokuphela konyaka.

Busiswa: Andilibelanga kanti. Kaloku nam ndiyafuna ukuba igama lam livele ephepheni xa kuphuma iziphumo, kwaye ndineminqweno yokuyokufunda eJunivesithi nam kulonyaka uzayo.

Yonela: Kuzakunyanzeleka ukuba sizimisele ke ntombi, ngokuba eJunivesithi akungeni nje nabani na, kungena abantu abazimiseleyo.

Busiswa: Yho! Ingathi ndikulibele kanene mzalwane ngentshumayelo, akukho secaweni ke apha sana.

*****

[UBusiswa uhleli nabahlobo bakhe uSiphokazi noYongama. Kusemva kwemviwo zokuphela konyaka, ngoku baxoxa ngeziphumo zabo ezizakuphuma kungekudala.]

Busiswa: Peto, andisenaxhala nje ngokuba kungentsuku zingaphi ziyaphuma iziphumo zebanga leshumi.

Siphokazi: Hay’suka tshomi, mna ndiyakwamkela lonto ndiyifumeneyo nokuba injani andinaxhala tu. Kakade ndiyazazi mna nabanye abantwana bebemane besitsho ukuthi andimhle kwaphela apha ezincwadini.

Yongama: Yhu! Hay’bo tshomi waze wathetha nje ngomntu ongenathemba. Sonke sisalindile sihlobo, musa ukulahla ithemba kwangoku.

Busiswa: Yinyani emsulwa ke leyo tshomi, ithemba alibulali nto nje liyadanisa. Awunako ukutyala unyaka wonke wandule xa kufanele ukuba uvune uqale ukuthandabuza okutyalileyo.

Siphokazi: Hayi kodwa ndinezihlobo apha nangona nani niyazi ukuba andimhle kwaphela apha ezincwadini nabanye abantu batsho. Kodwa nina anindiboni njengoko besitsho kwaye nindinika ithemba ngokwenjenjalo, ningabahlobo benene kodwa nina.

Yongama: Banjalo abahlobo sana, abalahlekisani futhi abakhohlisani kwaye benganikelani nemiqolo ngexesha lobunzima. Khanitsho ke bopeto, nizibona niphi nina ebomini?

Busiswa: Hayi shemu! Mna ndizibona ndisiya eJunivesithi futhi ndizakuba ngugqirha ophume izandla. (Beyihleka)

Siphokazi: Nam kodwa ngoku ndinalo ithemba. Mna ndinomnqweno wokufunda eUWC ndifundele ukuba ngunontlalo-ntle.

Yongama: Mna tshomi ndiya eTeknikoni. Kwaye ndifuna ukuba ngumfundisi-ntsapho.

Busiswa: Zihlobo zam mandikhululeke mani ngoku, bendithembise uYonela okokuba ndizakuya phaya kuye.

Siphokazi: Yho! Inokuba wayitya ungayiboni sana kuloYonela wakho. Kusesikolweni awukwazi nokuhlala nathi, nalapha elokishini sisashiywa kwanguye. Hayi! Ndakuhlamba phantsi kwakhe inene.

Yongama: Kanene umona usuka esweni. Tshomi mna eniyenzayo ndiyayithanda, kwaye ndininqwenelela impumelelo, kodwa phi ke kulamadoda engenanyani nje. Kodwa bekutsho wena ithemba alilahlwa, masithembe ke sisi.

Busiswa: Hayi sana leya yam indoda ayinako ukundenza kanjalo. Siyathandana ke qha, sithi isibhulu “love is in the air”.

Siphokazi: Hayi sele ndikruqukile ke noko mna yilencoko yenu, kwaba ngasa nguloYonela, kwaba ngahlwa ikwanguYonela. Indlela izakude izale iimbovane ntombi, khawude uhambe ngoku! (Beyihleka)

Yongama: Tshomi masikukhulule torho ungade uphelelwe ngumendo ngenxa yethu.

Busiswa: Lonto ke bendithembise ngelithi ndizakufika ngentsimbi yesine ngoku sele ilicala emveni kwentsimbi yesine.

Siphokazi: Uhambe kakuhle ke sisi, sobonanani ngomso.

Busiswa: Nisale kakuhle ke bantu kulungile.

***

Yitsho: Ucinga iziphumo zebanga leshumi zizakuphuma zisithini?