(Seterateng sa Maseru ka hara teropo. Likhoeli li fitile tse tharo. Lineo o lutsi ka sono ka tinare, o ntse a kopa batho chelete le lijo,e itse ha mamelisa radiong ea mofiti ka tsela oa monna a sehoa ke letsoalo.A fufuleloa ha utloa phatlalatso ea monna ea ipolaileng ka sethunya ea bitsoang RAMAJOANE KOTELI.)

Lineo:(Heibo motho eo ha eka ke monna eloa oa ho ntebela ha hae tje? E be ha ele ‘m’e ena setopo sa hae se hokae.Oe!,A seka meokho,a ntsa bua a inotsi)Ntate ke kopa u nfe 1 ranta fela ke mpe ke ilo reka lekoenya
NTATE! Ke be ke letse public fonong. (O leka ho t’soara ntate eno ka letsoho.)

Mofiti ka tsela

Tloha pela’ka mona…oa loea na.(Mofiti ka tsela ka khalefo,a tsamaella ka theko.)

Lineo: Bo ausi ke kopa le nfe Masimba ao a lona hanyane,nka nna ka shoa ke tlala… (oa thothomela,o moputsoa o shebehala e ka ha a so je hohang)

Bo Ausi: Hmk,ha nkhe sutha re fete hleee! Her face looks familiar, Hase Lineo eo?!

E Mong: Molimo ke ena! Ekaba ho etsahetseng joale….jooee (ba ts’eha)

Lineo: Nthabiseng ke kopa masimba a manyane fela kea u kopa le rantanyana fela kea e kopa hle. (O khumama fat’se ka pela Nthabiseng.)

Nthabiseng: Se ke oa mpitsa ka lebitso u tla nt’seisa ka batho joo!Ae haqeta u ea kae kamora rona. Khutla! (Ba monyolosa ba motheosa)

Lineo: E ka ba nne ke ea kae bana besong. Lefu la ‘M’e oa ka la tla mpolaisa tlala. Ramajoane o ipolaile ‘me hakena mang oe! Fela hee Monn o na re sotla eo.(O bua a inotsi,ho lefifinyana,o paqame lebokoseng,oa thothomela ke mohatsela.)

(A utloa mantsoe a bashemane ba babeli ba ntse ba hoeshetsa fela a sa ba bone le ha ntse a le ka ho qamaka.)

Lentsoe La Pele: Hee! Uena monna Thabelang u ea hokae?

LENTSOE LE UTLOAHALANG E LE LA THABELANG

Ke sa tlo ja namatsana oa nkutloa na kereng. Ena ebile e kopane ekare.

Lineo: Hello??? Hona le batho moo?

Lentsoe La Pele: A,a uena Monna nthoena ea hao ea ho rata ho beta ke eona eo u kulisitseng ea u hlant’sa fela keng? Tlohela ngoaneno oa batho.

Thabelang: Butle! Hle monna ena o batlang ha it’sothile moo re robalang teng. O tla tsoha e kene kahare.

LINEO:(A phahamisa hlooho ke letsoalo ha utloa sena,a nka cardboard ea hae butlee ‘me a nanya)

Thabelang:(O khola phalo,o lelekisa Lineo)(oa betla,o t’soere Lineo ka matla letsohong.)

Lineo:(A tona mahlo a bona moshanyana a mokhuts’oane ka se-emo a mosuthumelletsa fat’se,a bile a mokatella ka tlase) jooooeee ke kopa u ntlohele kea u kopa, Ke utluile hore ke uena Thabelang. Haeba u Thabelang, u nhlorisetsang.. (Lineo oa sola-sola)

Thabelang: Le joale ke nna. U tla nketsang?! Uena u batlang seterateng u le motle tje? Mona hore nna oe! U nahana ke mang a tlo u thusa moo,hoba ntja e ja ntjanyana heh!Bula lirope tsena uena e seng joalo kea u bolaea. (o nt’sa thipa,o e supisa ho Lineo.)

Lineo:Jehova oa makhotla nna ke ea entseng joang bathong! (Oa bokolla,o tiisa lirope tsa hae.)

Lentsoe La Bobeli: Hmm! U Manganga kea bona, (o otla Lineo ka mpama,a ba mobula lirope ka khang)

Lineo: (A moloma matsoho,’m’e a chopoha a tleha ho baleha,a thula koloi e majaba-jaba a oela fat’se.Moshanyana(Thabelang) eno a t’seha a bile a baleha.)

***