[Ngolwesibini ezintsukwini uNoluntu uvakashelwa nguNosakhe.]

Nosakhe: Nkqo! Nkqo! Nkqo!

Noluntu: Ngaphakathi!

Nosakhe: (Engena Ngaphakathi) Molweni.

Noluntu: Molo sisi kunjani?

Nosakhe: Ndiyaphila, kunjani kuwe?

Noluntu: Ndiyaphila.

Nosakhe: Ndize apha ukuzoxolisa qha.

Noluntu: Hayi sisi, sithi abafanele ukuba bazoxolisa kuni, hayi nina.

Nosakhe: Xa ucinga nguye uZolile lo owenze lomkhuba?

Noluntu: Kakuhle! Ndiyamazi lamntwana indlela akhohlakele ngayo.

Nosakhe: Uyamzala uZolile?

Noluntu: Ewe ndiyamzala. Sindihlazile ke esisibhanxa somntwana.

Nosakhe: Ukhohlakele mfazi ndini. Ucinga ukuba uyofa pha? Uzakuzisola Noluntu ngalento. (Waphakama waphuma)

[Ngentsimbi yesine enjikalanga, uNosakhe kunye nentombi yakhe bavakashele uZolile esiseleni.)

Zolile: (Uthe xa ebona umama kaLusanda wazama ukubaleka kodwa wangakwazi) Ndiyekeni ndihambe mna.

Polisa: Hamba mfondini uzobonwa.

Esona: (Waya kuye wamanga wamhlalisa phantsi) Musa ukoyika Zolile. Umama akazanga kuzolwa nawe.

Nosakhe: Kunjani ndoda?

Zolile: Ndiyaphila kunjani kuwe mama?

Nosakhe: Ndiyaphila nam. Mntwana wam andizanga kuzo kukukhomba ngeminwe. Ntonje ndizothi ngxe. (Zehla iinyembezi)

Zolile: Ndiyakuva mama. Kwaye nam ndiyaxolisa. Ndixolele mama kaLusanda.

Esona: Awungombulali Zolile. Izovela loonto. Mna ndinalo ithemba. Kwaye njengokuba ndifunda ndifundela wena nomama. Ngolunye usuku sizoze sonwabe ngokungathi khange yenzeke lento.

Zolile: Andisenalo mna ngoku ithemba Esona. Kwaye ingathi sele ndizofa.

Nosakhe: Ungayithethi loonto mntwana wam. Kakade kuqala ubunzima kulandele ukonwaba banaphakade.

Zolile: Mama, impilo endiyiphila apha ayintlanga kwaphela. Ukulala andisakwazi.

Esona: Kuzodlula Zosh. Hlala ethembeni.

Zolile: Ngomso ndiyogwetywa. Kwaye ndiphuphe ndigwetywe iminyaka engamashumi amamibini anesihlanu.

Nosakhe: Konke kuzodlula mntwana wam. Uhlale usazi ukuba siyakuthanda kwaye sikuxolele thina.

Zolile: Ndiyabulela mama ngenkxaso yenu. Kwaye ndiyanithanda mama.

[Ngomhla wesithathu ngolwesithathu ezintsukwini kwakuzele kume ngeembambo enkudleni. Kwakugcwele iintlanga ngeentlanga kungekho nendawo. Bonke abantu babenomdla wokuva ukuba uzakugwetya iminyaka emingaphi. Kwangena uMantyi.]

Mtshutshisi: Inkundla mayiphakame.

[Bahlala phantsi abantu bazola kwathuleka kwathi nkcwe.]

Mantyi: Namhla silapha kwityala likaZolile Dimbaza. Ndiyathemba ukuba nani benilimamele eli tyala ukusukela ekuqaleni. Zolile, ndakubuza ngomhla wokuqala ukuba ingabe uyalivuma ityala wena wathi awulivumi. Namhla ke ngumhla wesigwebo. Buzile bonke ke ubungqina phambi kwam. Wena wabaleka netshekhasi kanti ineempahla ezigcwele igazi lomfi. Umpu lo ubulele ngawo ufunyaniswe ukuba wawukhe wabulala ngawo eKapa kwakulonyaka sikuwo. Wabulala intombazana eneminyaka elishumi elinesixhenxe ngaphandle kwesizathu. Zolile lompu sifumane iimbumbulu ezimbini kuwo kwaye akakho mthethweni. Ngoku kwelityala ndikufumanisa unetyala lokubula ngenjongo umfi uLusanda Jongilanga. Ndikugweba iminyaka elishumi yezaambumbulu, ndiphinde ndikugwebe iminyaka elishumi yokubulala ngaphandle kwesizathu. Ngoku ke ndikugweba iminyaka engamashumi amabini entolongweni. Ityala elilandelayo.

Zolile: Mhlekazi! Mhlekazi! Andenzanganto mna. Ndixolele.

Sikho: (Esiya kuZolile) Zolile ungakhathazeki ndizakuyilungisa lento.

[Balilizela bevuya abantu abaphakathi besithi makaye koontanga bakhe umbulali. Kwakonwabe noNoluntu imbala.]

*****

Sixelele: Ingaba inyani iyakuze iphume? Ucinga ntoni ngokunyoluka noburhwiphilili bukaMantyi?