[Kwaphela inyanga uZolile engasathethisani noZuko. UZuko uncokola noMondli.]

Mondli: Yho Zuko! Mhle kodwa lomntwana (ejonge uLusanda).

Zuko: Awuyazi into entle futhi wena. Kwaye ungaze udlalele kulamntwana.

Mondli: Ngoba Kutheni? Ohh! Ndiyayiqonda ukuba kutheni. Uzakuba ngumama wengcosi kaZolile.

Zuko: Ayikho lento uyithethayo sani. UZolile sisishumane ntwana.

Mondli: Ufuna ndithini ke? Ngoba ndibabonile mna ngala wam amehlo.

Zuko: Uyabhanxa wena.

[Wahamba UZuko waya kulo Lusanda wakhwaza uLusanda.]

Zuko: Lusanda!

Esona: Ufuna ntoni?

Zuko: Uphi uLusanda?

Esona: Uyeza!

[Waphuma uLusanda waya kuZuko.]

Lusanda: Siyaphi ke sithandwa sam? (Etsho ngolwancumo lakhe)

Zuko: Uzakubona phambile.

[Bahamba bayohlala phantsi kwengxangxasi.]

Zuko: Lusanda usandithanda?

Lusanda: Kakhulu Zuko. Kutheni ubuza?

Zuko: Qha uyintoni noZolile?

Lusanda: Singabahlobo qha.

Zuko: Uqha uyaphi? Usazi kakuhle isizathu esibangela ukuba ndibuze lento. Uyandijolela Lusanda?

Lusanda: Ayikho loonto sithandwa sam. (Esondela phambi koZuko)

Zuko: Ucinga ukuba ndisisibhanxa Lusanda? (Wamqhwaba ngempama walandelisa nge nqindi, wasuka wamngena kanobomi.)

Lusanda: (Etsho isijwili) Uxolo! Zuko!

Zuko: Ndiphinde ndikubone ume nala bharu ingu Zolile, uzondazi. (Wahamba)

[Ngengomso uZolile uya kuLusanda emlanjeni. Ufika ehlamba iimpahla.]

Zolile: Molo Lusanda. (Ehlala phantsi)

Lusanda: Ndicela uhambe apha Zolile.

Zolile: Utheni ebusweni Lusanda?

Lusanda: Zolile ndibethwe ngenxa yakho! Suka ebomini bam. Nokuba ndenzani ngempilo yam awungeni ndawo.

Zolile: NguZuko? Izakundiqonda ke lentwana. (Ephakama)

Lusanda: Ufuna ntoni kanti kum Zolile?

Zolile: Umathe gqithi Lusanda. Ucinga ukuba ndikuncwasile lento ndikunceda?
Ukuba ufuna ndiyeke yitsho, ndihleli ndingazufumana nto ekugqibeleni. Nxa!

Lusanda: Uxolo Zolile. Andizenzi, ndiyamthanda uZuko.

Zolile: Ingathi ngowulibala ngoZuko! Kuba akasakufuni.

Lusanda: Andikwazi kumlibala Zolile. Ndicinga ngaye lonke ixesha.

Zolile: Impazamo kuni mantombazana yonke into niyithatha niyifake engqondweni. Wena ubulindele ntoni ngomntu osuka eKapa? (Wasondela kuye wamanga) Kodwa ungakhathazeki ndizakumlungisa.

[Kwegqi uZuko enxibe iimpahla zika Zolile besongene njalo wazifihla.]

Lusanda: Zolile ndixolele ngento endayithethayo apha kuwe.

Zolile: Kulungile Lusanda ndikuxolele. Ndisayokhangela uZuko. (Wahamba ebaleka. Kwavela uZuko)

Zuko: Ubusaxela na kumntu wakho?

Lusanda: Zuko nd…

Zuko: Thula! Liphelile elakho ixesha ngoku.

Lusanda: Ndikhulelwe Zuko.

Zuko: Intoni! Ndayiqonda lento yakho noZolile ukuba izakuba neziphumo. Zizo ke ezi. (Ekhupha isibham)

Lusanda: Uxolo Zuko! Ungandibulali. Zuko ndingakwenzela yonke into oyifunayo sithandwa sam.

Zuko: Bendikuthanda Lusanda qha wadlala ngothando lwam, yifa nja! Nja! Kakade usizi andilutyi.

Lusanda: Ndandingayazi into yokuba ndaqoma isihelegu. Ndibulale Zuko kodwa uhlale usazi ukuba ndiyakuthanda.

Zuko: Yifa! (Wadubula uZuko watsho izithonga ezimbini. Wakugqiba waya kuye wamosula igazi ngeempahla zika Zolile.) Kudala ndikukhuza inkomo ke iyalibethelwa ubisi lwayo.

Lusanda: Zuko… Ukhohla… Ukhohlakele Zuko. Ude unxibe iimpahla zika Zolile wenzela kuthiwe nguye? Ndibulale kodwa uhlale usazi ukuba Inyani iyagqibela!

Zuko: Njengokuba ufe ngayo. Kakade utata womntwana wakho uzofela entolongweni. Usizi andilutyi mna kwaye awungowokuqala ukubulawa yibhoza, yifa!

[Waphakama uZuko wamphinda ngenye imbumbulu emlonyeni wakugqiba wanyamalala. Kwafika uZolile.]

Zolile: Lusanda Kutheni walala phantsi ngoluhlobo? Lusanda! (Embamba) Lusanda vuka! Vuka Lusanda! Ungandishiyi Lusanda. (Esitsho isikhalo) Lusanda sundishiya ndiyakucela vuka. (Wabona umama kaLusanda esiza wabaleka)

Nosakhe: Ubaleka ntoni na uZolile? (Ethetha yedwa de wasondela) Tyhini! Lusanda kutheni? Lusanda! Lusanda! Vuka umntwana wam.

[Wasothula isikhalo. Bafika abantu begxalathekile. Wathatyathwa umzimba yimoto yezidumbu wahanjiswa.]

[UZuko ungena ngefesitile kuloo Zolile.]

Zuko: Mandizikhulule ezimpahla ndizifake apha kule itshekhasi. (Wazikhulula wabe sele enxiba ezinye) Kudala ndayenza lento noko sele ndibetha ngamava ngoku. UZolile yena ndanditshilo ukuba uzakubhatala. Ngeke kaloku azokhulelisa intombi yam ndikhona. (Wathi wakugqiba waphuma.)

***

Yitsho: Ucinga uZuko uzokuphumelela na kulento ayenzileyo?