[Konwatyiwe kwaMagcina, kufika uZuko usuka eKapa. UMagcina uthetha kunye noZuko.]

Magcina: Tyhini! Mzukulwana molo.

Zuko: Molo makhulu, kunjani?

Magcina: Ndiyaphila mzukulwana, kunjani kuwe?

Zuko: Ndiyaphila nam makhulu. Ndiyibeke kweyiphi indlu le mpahla?

Magcina: Masiyingenise kulandlu.

(Bazifaka ke iimpahla uZuko nomakhulu wakhe.)

Magcina: Khawutsho ke mzukulwana kunjani?

Zuko: Ndiyaphila makhulu, kukudinwa qha.

Magcina: Inde kaloku indlela esuka eKapa ufanele ukudinwa.

Zuko: Makhulu, uZolile usekhona phofu apha emaxhoseni?

Magcina: Ewe usekhona. Kudala emane ezokubuza ukuba ubuya nini.

Zuko: Hayi kanti ndibuyile ngoku. Bendirhalela nokukhe ndiyombona.

Magcina: Kulungile, kodwa khawuqale ungqengqe.

[Waya endlini yokulala uZuko wayokuphumla. Wathi wakuvuka waya kulo Zolile.]

Zuko: Nkqo! Nkqo! Nkqo! Nkqo!

Zolile: Ngaphakathi.

Zuko: (Engena ngaphakathi.) Molweni.

Zolile: Tyhini! Molo Zuko usaphila kanti?

Zuko: Ndiyaphila mfondini, ucinga ukuba ndizakubulawa yintoni?

Zolile: Hayi masidlule ntwana yam. Kunjani khona eKapa?

Zuko: Kumnandi qha kuyafiwa mfondin! I-gangster ingenelele.

Zolile: Uthini na apha kum? Ngoku ndirhalela ukuya khona.

Zuko: Kungcono uvele uyeke mhlobo wam.

[Baxoxa apho uZuko kunye noZolile de wagoduka uZuko.]

*****

[Kusuku olulandelayo uZuko wavukela entabeni eyokhangela iinkomo. UZuko udibana noLusanda.]

Zuko: Tyhini! Ngowaphi lomntwana umhle kangaka? Hayi makhe ndiye pha kuye. Tyhini! Inoba nani Magcina niyambona. (Waya kuye.) Uxolo sisi igama lam ndingu Zuko, ndingalazi elakho?

Lusanda: (Emthwala ipheyile.) Andidingi ncedo lwakho mna suka kum. (Wahamba uLusanda.)

Zuko: Yho! Wamhle umntu nokuba sele equmbile. Kodwa makancame ukuba ucinga ukuba ndizakumyeka. Soze!

[Waqhubeleka nohambo lwakhe. Ngakusa uZuko uphinde wahlangana noLusanda.]

Zuko: Tyhini! Nanku kwakhona lomntwana. Makhe ndiphinde ndiyekuye. (Esondela.) Uxolo sisi kunjani?

Lusanda: Ndiyaphila, wena?

Zuko: Ndiyaphila. (Emthe mpo emehlweni.) Igama lam ndingu Zuko, ingabe ndingalazi elakho?

Lusanda: Ndingu Lusanda bhuti.

Zuko: Ndiyabulela ukwazi igama lakho Lusanda. Mna ke ndihlala pha ngaphesheya. Xa u…

Lusanda: Uxolo Zuko ngokukuqhawula usathetha ndibethwa lixesha. Sophinde sibonane.

Zuko: Kulungile Lusanda. Singaphinde sibonane phi?

Lusanda: Kwalapha.

[Wahamba uLusanda waya kudade wabo u-Esona.]

Lusanda: Yho! Esona andazi nokuba ndithini.

Esona: Sele ungazazi nje wathini umama ngalento uyenzayo?

Lusanda: Hayi akhokwanto eyenzekayo ke sisi, qha uyathanda ukucingela.

[Wathwala ipheyile yakhe uLusanda wagoduka.]

*****

[Emva kweentsuku ezine behlangana uZuko uthetha kunye noLusanda.]

Zuko: Lusanda, kunjani phofu empilweni?

Lusanda: Ndiyaphila wena?

Zuko: Kuhle nakum. Lusanda ndikubizile ngoba ndifuna ukukuxelela lento sijongene.

Lusanda: Ingabe ayingomphanga phofu? (Etsho encuma uLusanda.)

Zuko: Hayi, ndifuna ukukuxelela into yokuba ndiyakuthanda Lusanda. Rhoqo xa ndi… (Watsarhwa.)

Lusanda: Sele utsarhwa nje akwabe awudlali ngam. Nam ndiyakuthanda Zuko.

Zuko: Soze ndidlale ngawe mna Lusanda umhle kangaka.

Lusanda: Intle ke loonto. Nam ndiyakuthanda Zuko. Ndicela into enye jwi Zuko. Uze uncede ungadlali ngam.

Zuko: Khululeka sithandwa sam. Ndizakuphatha oku kwe qanda. (Behleka.)

[Kwavela u-Esona besahleli bobabini. Wathi wakubobana wabaleka waya kunina.]

Esona: Mama! Mama! Mama!

Nosakhe: Yintoni Esona?

Esona: Kuba emdala uLusanda yena kum lento umyeka esenza lanto?

Nosakhe: Kutheni na Esona? Wenza ntoni?

Esona: Mama jonga. (Emolatha emlanjeni.) Uhleli noZuko.

Nosakhe: Intoni! Uphambene na uLusanda? Uzakundiqonda yazi.

[Waphuma uNosakhe evutha ngumsindo waya emlanjeni.]

Lusanda: Mama! (Ephakama.)

Nosakhe: Sele usithi nyanya nje nenza ntoni apha?

Lusanda: Siyancokola mama.

Nosakhe: Udinga abantu bokuncokola lento uzoncokola nabafana? Emlanjeni phofu?

Zuko: Hayi Oledi, besi…

Nosakhe: Vala loo mlomo kewena. Lusanda masigoduke. Ukhe ndaphinda ndakubona uhleli nomntwana wam wena uzakundazi. (Bahamba)

Zuko: OoMakhulu basemaxhoseni ke bona ngokuba yimixhaka. Usuka lee kwakhe uzondingxolisa apha. Kazuba sele ewugqibile na umsebenzi wasendlini?
[Wathi wakufika uNosakhe wabuza uLusanda imibuzo.]

Nosakhe: Aphi lamanzi ubuphume apha uyowakha?

Lusanda: Khange ndide ndiye mama.

Nosakhe: Qha nenza ntoni pha emlanjeni nalonto ka Magcina?

Lusanda: Besihleli sincokola endibalisela ngeKapa.

Nosakhe: Lusanda udinga into yokwenza? Andithanga hlambani izitya?

Lusanda: Utshilo mama (Echiphichiphiza.)

Nosakhe: Vala loo mlomo ungade undenzele umsindo.

[Wavalelwa uLusanda kungafunwa nokuba ayokha amanzi ukusukela loo mini.]

***

Yitsho: Ingaba abazali bakho banje ngoNosakhe kwizinto ezidibene nothando? Uyamamela phofu?