(Kusesikoleni uZinhle abizwe nguthisha egumbini labo thisha sekuphume ngisho isikole ntambama)

Thobile : (engena egumbini abafundela kulona), Zinhle uthi uthisha uMabizela ngikucele undlule kuye Uma sewuhamba.

Zinhle : (ngokumangala) hawu! Kungabe ungibizelani uthisha? Akazange akwazise mzala ukuthi kungabe ungibizelani?

Thobile : chabo mzala akazange angitshele

Zinhle : (ngomoya ophansi), ihhe! Ingabe ngibizwelani nesikole sesiphumile nje.

Thobile : phuthuma mzala uzosheshe ubuye sizohamba ngoba nawe uyamazi ubaba ukuthi unjani Uma seseqelwe yisikhathi sokubuya ekhaya.

Zinhle : (ngokuthuka) yeyi mzala washo enye into emuqokwa yazi ngoba phela nemvubu singayithola izintazela emoyeni nje (esho ethatha isikhwama sakhe ephuma ngomnyango ememeza umzala wakhe u Thobile? Ungangishiyi mzala nami ngiyakulandela kungekudala.

Thobile: (ememeza ephakathi negceke lesikole) kulungile wemzala uzongifica ngendlela ke.

(Ahambe aye egumbini labo thisha uZinhle njengokuthola umlayezo wokuthi ubizwa nguthisha uMabizela, nembala angene egumbini amufice eyedwa uthisha uMabizela)

Zinhle : (angene ngokwesaba abingelele) sawubona mnumzane Mabizela ngizwa kuthiwa uyangibiza.

Mabizela : Yebo kunjalo ndodakazi, Wena ukahle nje empilweni?

Zinhle : (ngokwesaba) Yebo ngiyaphila mnumzane, ukukhala akusizi.

Mabizela : (ekhomba) donsa nasi isitulo ndodakazi uhlale phansi ngoba kusekuningi okumele sikudingide.

Zinhle : (ngokuthuka) hawu! Ngihlale phansi thisha? Ekubeni sesiphumile isikole, Kanti kwenzenjani?

Mabizela : kumayelana nomsebenzi wakho wesikole Zinhle yingakho ngikubize wedwa nje lapha.

Zinhle : thisha umsebenzi wami wesikole unjani ngoba phela ngiyawenza wonke futhi angiphuthi namunye, futhi sekumele ngihambe mina ngiye ekhaya manje umalume uzongishaya Uma ngiba ngumvakwezinye.

Mabizela : (ekhipha umqulu wezincwadi) ngithe donsa isihlalo ngizokubonisa ukungahambi kahle kwezifundo zakho ngoba ulokhu udaza inkani nje.

*****

(Nembala asidonse isihlalo ngoba esebona uthisha eshintsha nasebusweni ephakamisa nezwi)

Zinhle: kodwa mnumzane Mabizela umsebenzi wami besingawubona nakusasa nje ngesikhathi sekhefu,( kubakaza uZinhle)

(Asondele uZinhle ahlale eduzane nothisha uMabizela ukuze azokhona ukuwubona kahle lomqulu olokhu uphenywa nguthisha)

Mabizela : (ngokwehlisa ulaka) uyabona Zinhle izifundo zakho ziyehla kungabe kukhona inkinga yini?

Zinhle : (ebibitheka) cha… Cha akukho nkinga thisha

Mabizela : Pho kungani wehlisa izinga lokuphasa ezifundweni zakho (ekhomba emqulwini), buka uze wehla nasesifundweni owasincela ebeleni kanti kwenzenjani?

Zinhle: (zehle zilakanyana izinyembezi), selokhu kwashona abazali bami njena injabulo kangisayazi, bathi Uma beshona ngasala nomalume beno malumekazi yabe seyishintsha nje impilo Yaba yinto engingayazi(ebe ekhala uZinhle)

Mabizela : (amangale bese ethi), uxolo ukuzwa lento enjena kubuhlungu Kona impela Zinhle, kodwa umalume wakho engayenza kanjani into enjena enganeni kadadewabo, igazi lakhe.

Zinhle : (esho ngokukhala) kayisekho into engiyiphilelayo emhlabeni manje ngoba Zonke izinto zami kazihambi kahle ziyashayisa bese zibuya Kimi.

Mabizela : (esamangele elokhu emuphulula anathanga) thula Zinhle kuzondlula, isimo nje sempilo osabhekene Naso esizokwenza uqine ukwazi nokumelana nezinqinamba zempilo, kuncono sithandane mina ngizokuphatha kahle futhi kangeke waswela lutho.

Zinhle : (agxume asuse nesandla sika Mabizela emathangeni wakhe) kahle thisha sewenzani manje futhi sekuhlwile kumele ngihambe ngiye ekhaya bazongishaya.

Mabizela : (asukume esihlalweni ebekade ehleli kuso) hawu! Usuyahamba njalo kusemnandi kanjena ukuhlala nawe?

Zinhle : (ebe ethatha isikhwama sakhe) usale kahle thisha nguyahamba ngiya ekhaya sekuhlwile neskole Kade sphumile futhi ngiyoshaywa nje

(uMabizela asheshise avale umnyango kwazise vele babekade besele bobabili okwagcina sekwenze ukuthi uMabizela ndini Lona adlwengule u Zinhle)

*****

(Kusekhaya uThobile uthatha uyabeka ebona sekundlule amahora amathathu ebuyile eskoleni kodwa u Zinhle yena engaqhamuki, kwathi esazulazula egcwala indlu kube kungena ubaba wakhe uMnguni)

Mnguni : (esho ngezwi eluphezulu) we.. Thobile Kanti esika Zinhle Sona isikole asiphumi yini kuze kube yilesi sikhathi.

Thobile : (esho ngokuthuka) ube bizwe nguthisha baba mhlampe useyeza manje ngoba ube Kade ethe bayodingida izifundo zakhe.

Mnguni : (ngolaka) izifundo zani Lana? Uma ebhekene nezifundo uthi kupheka bani layikhaya? Yena uzodla izifundo yini?

Thobile : (esholo phansi) chabo baba akunjalo futhi ngiyethemba ususendleleni nje kuyimanje umzala.

Mnguni : (ngolaka) usendleleni yena uyizulu yini?

Thobile : (eshanela endlini) uxolo baba ngisacela ukuqedela ukushanela.

Mnguni : (esho ephuma ngomnyango) kulungile ungibize Uma kufika u Zinhle.

(uZinhle uyagijima uohuthuma ekhaya Kubo uhamba ekhuluma yedwa)

Zinhle : (ngokuthuka) oh!hhe! Kazi namuhla ngizoshaywa okungakanani ekhaya njengoba nesikhathi sesihambe kangaka njena ngoba kuyafana nomalume angeke afune ukungizwa ukuthi kungani ngibuye ngaleskhathi, kodwa akusenani sekuyobonakala phambili(wabe ethatha itshe elincane elifaka phansi kolimi) ngiyaye ngizwe kuthiwa lento iyasiza ukuze ungashaywa Kini.

(uZinhle uhamba endleleni nje usezinhlungwini ngapha negazi lehla ngemilenze useze wakhumula nejezi lesikole walibhinca ukuze afihle ukopha , uyakhala ngapha)

Zinhle : (esula izinyembezi) nakhu sengivelela ngasekhaya Kazi umalume unjani ukudinwa.

***