Matome o tsena ka lepeng la Mokgatla, o leba ka ntlong pele a bulela kgomo tsa gagwe. A tsena a humama selemo e le ngwagola. Mokgatla o ikgokile ka thapo o tekeletsi.

Matome: (A makala, a thiba molomo wa gagwe, a khunama ka dikhuru, a bolela) Morena, a ke baka o mpontshang, a ke gona a ile Mokgatla, gona ke a go tsea kae mayele gobane o sepetse, ke a go thusa ke mang gobane o ithobaletsi. (A leletsa Raesetja mogala) Mogatsaka?

Raesetja: (O bea tsebeng) Matome…

Matome: (ntle lego bolela a kgitla sello mogaleng) Matome goreng o lla hle! Kgane bothata keng?

Matome sello sa gagwe sa tswelapele

Raesetja: Matome mpotse hle! E le gore o kae kgane ge o lla ka tsela ye?

Matome: (a theosa maikutlo a gagwe) Mogatsaka, o hlokofetsi Mokgatla, a so o ikgokile ka thapo kamo ntlong.

Raesetja: (A makala) Eng?

Matome: Ee, o hlokofetsi, o sepetse Mokgatla, motho yo a bego nthusa ka dinyakwa. Ketlo llela mang (mekgo a gagwe a rotha)

Raesetja: Bona, ke tseleng ka yona nako ye, ke a tla gona bjale. (a bea mogala fase)

Matome o leletsa Tamarisi

Tamarisi: (O swara mogala, o bea tsebeng) Matome goreng?

Matome: Tamarisi ke wena?

Tamarisi: Ee ke nna Matome, kgane?

Matome: Ke kgopela o tle mo lapeng la Mokgatla gona bjalebjale.

Tamarisi: Aowa, kea hlatswa Matome.

Matome: Hle ke a go kgopela, gape Mokgatla o ikgokile ka thapo kamo.

Tamarisi: Eng? Mang, Mokgatla?

Matome: O nkwile botse, e tla gona bjale hle.

***

Maikutlo a gao areng ka ee pale?