Tamarisi le Lesodi ba dutse ka gae mmogo, moya go foka wa manyami fela.

Tamarisi: Lesodi ke gore wa nkwisa bohloko, wa nroba pelo, wa kgetha goba le nyatsi, wa ratana le Mpiletseng yo e lego mogwera waka. Kgane ao nthate?

Lesodi: Ke a go rata Tamarisi.

Tamarisi: Bjalo goreng o ndira ka tsela ye gee?

Lesodi: Go bolela nnete nna ke a itshola. Gape yola Mpiletseng go bolela nnete ke be ke sa tsebe gore ke tlo welwa ke maruru ka tsela ye.

Tamarisi: (O nyamile e le ruri) Bjalo tseba Lesodi, nna ketlo tswelapele lego o rata lege o nale ngwana le Mpiletseng.

Lesodi: (A mo swara ka matsogo a mabedi) Tamarisi go bolela nnete ke dirile sebe hle, ntshwarele kago kgopela.Nna ke ikemiseditse go tswelapele le wena.

Tamarisi: Ke a gokwa lesodi.

Lesodi: Bjalo go kase pale gore nna le wena re bwelele mola bophelong bja rena peleng.Ke a go tshepisa hle Tamarisi.

Tamarisi: Ke gokwa gabotse.Fela tseo o di dirileng, ke kgopela e be selo seo e le gore wa se ntsha ka kgopolong yago eupsa ke a tseba gore a go tlo ba bonolo.

Lesodi: Moo gona ke a gokwa Tamarisi. Ke a go tshepisa gore re a go bwela bophelong bja rena bja peleng.

Tamarisi wa lla e bile o sweri Lesodi matsogo a gagwe ka moka.

Lesodi: Ke a go rata hle Tamarisi, homola mosadi wakwa. A ke sa bwela morago nna le wena.

Tamarisi a tswelapele lego kgitla ka sello.

Lesodi: Tamarisi seo ke se dirileng ke tloga ke tseba gore sego kwisitse bohloko kudukudu. Homola hle mogatsaka, ke a go kgopela.

***

Haole Tamarisi a wena one otla mo tshwarela Lesodi?