O humanwe Mpiletseng, Tamarisi o gona ka tshekong le yena ga mmogo le yena Lesodi. Mmaseterata o rema molato lehono.

Sinco: Mpiletseng pele reka gatela pele re kgopela lebaka leo lego dirileng gore o setle tshekong kala lesome pedi.

Mpiletseng: (O swabile) Ka nnete ke tloga ke dirile phoso ye
kgolo. Pele nka bolela, kere tshwarelo setshaba sa gesu ga mmogo le mmaseterataa. Go bole…

Sinco: (A mo tsena ganong) Ka boripana fela.Aowa o kwagetsi, eupsa setshaba se nyaka go tseba gore goreng o sa tla.

Mpiletseng: Ee aowa go bolela nnete nna ke bile le dihlong gore ketle ke kopane le Tamarisi kamo tshe…

Tamarisi: (A tsiega maikutlo) Ke kgopela o se bolele bitso laka hle wena se…

Sinco: (A tsena Tamarisi ka bogare a sa bolela) Tamarisi, ke kgopela o homole rekwe ntlha le thito ya Mpiletseng. Tswelapele.

Mpiletseng: Nna go bolela nnete lebaka a lego, ke be…

Setshaba: (Lesata la tsoga) Agaa e kwang… A swarwe motho yo Lesodi a lokollwe gee. Nkere o dira ka boithatelo.

Sinco: Ke kgopela re mofe ditsebe hle. Tswelapele, namile?

Mpiletseng: Kare lebaka a la ba gona. Ke be ke tshaba go kopana le Tamarisi

Sinco: O tshaba go kopana le yena lebaka e leng?

Mpiletseng a homola

Sinco: Agaa, tseba bjalo gore selepe re a rema lehono, toka ya phethagala. A le theeditse setshaba?

Setshaba: Ee!

Sinco: Mpiletseng o ralokile ka tsheko, a nyatsa molao, a sitisa le toka go phethagala, a ba a bula molato fela a seo sa le morago. Bjalo molato wa phumulwa lehono. Lesodi wa lokollwa wa gae, fela ngwaneng wa gago o tlo tsea maikarabelo, ge e le mpiletseng molato woo wa tswalelwa, a go sana molato woo retlo sekang faa, Tamarisi o sepela le Lesodi lehono wa gae le yena. Ke phetho tuu, toka e re yalo, selepe se remile.

***

Ebe jwale hose hotla dirahalang ga o nagana?