Raesetja le Matome ba dutsi ka lapeng go nwewa teye, e bile ba bolela.

Raesetja: Gabotse Matome taba ya Lesodi e tlo felela kae ka gore le ema ema le sa fetsi?

Matome: Aowa mogatsaka, tsatsi le la ke sepela le Mokgatla, re be re ya go bona Tamarisi Mankweng Hospital.

Raesetja: (O bea teye fase) Tamarisi bokelong, lebaka?

Matome: Wena, gape o kase tshephi. Ba re go nowa ka tshekong morago ga go botswa ditaba tsa Lesodi.

Raesetja: Bjalo gowa ga gagwe go mo dirile gore a be bokelong, kgane o go betsi?

Matome: Ee o go betsi leoto o thinyegile, e bile dingaka dirile o sahletswe ke bolwetsi bja pelo.

Raesetja: (o nyamile) yonna Tamarisi wa modimo. Kgane yo Lesodi mmaseterata ge a hlalosa gothwe o rileng?

Matome: Wena, kere ye taba wa bona, gape ke kgolo. Nna ke boditse ke yena Tamarisi nako tse re tlile go mohlola.

Raesetja: (Wa mo lebelela) Ee, a reng?

Matome: Gape Tamarisi a re Lesodi go se bonagale ga Mpiletseng, aowa e be e le nyatsi ya gagwe e bile o filwe ngwana wa mosadi.

Raesetja: (A kgotsa, a thiba molomo ka letsogo) Mmalo…

Matome: Ee go bjalo.

Raesetja: Aowa, kgane nako tse a be sa bonagale, kgane yena le Lesodi ba be ba kopana lefelwana tsoko?

Matome: ke tseo mogatsaka, gora gore gobe go le bjalo.

***

Matome ga o nagana ke mohwera o bjang ho Tamarisi?