Maphodisa a tlile lapeng la Mokgatla, ba mo sekisa kala gore ba kwile gore Mpiletseng o dula le yena.

Mzamane: Re a gokwa fao, bjalo o nale kgwedi tse kae le se sa dula mmogo?

Mokgatla: ke o balela ngwaga ga bjale gobane ke kgale. E sa le a sepela ntle lego mpotsa gore wa kae.

Mzamane: Ka gore yalo o ra gore le hlalane?

Mokgatla: Aowa, nka se re yalo mong waka lebaka ke gore o sepetse eupsa a sa mpotsa ka hlalano.

Mzamane: Botse ge kego theeditse o kwagala nke o tshaba a taba faa.

Mokgatla: Aowa a ke tshabe ka taba.Ke bolela nnete, a ke tsebe le gore o kae kase sebaka.

Mzamane: Bjalo o nale mogala, o nale nomoro tsa gagwe?

Mokgatla: Aowa, nna a ke na mogala.Ke Tamarisi yo a nang le nomoro tsa gagwe.

Mzamane: Tamarisi kana o ra ofe?

Mokgatla: Ke mogwera wa gagwe yo mgologolo, o swanetsi goba le tsona ka gore ba fela ba bolela.

Mzamane: Golokile. Yo Mpiletseng, o beditswe gore a tle tshekong fela a se a tla, bjalo re nyakanana le yena gore geba molato woo ao butseng o be a raloka ka kgoro ya tsheko, gona a tle a ipolele.

Mokgatla: (wa makala) Tsheko?

Mzamane: Ee o nkwile botse. A se a tla fela a se bolele gore bothata e bile eng.

Mokgatla: Bjalo ka gore yalo o butse molato fela o nyake go seka molato woo.

Mzamane: Go bjalo ka gore o boditswe gabotse botse gore letsatsi la tsheko ke neng.

Mokgatla: Banna (wa kgotsa)

Mzamane: Ee mong waka.Bjalo re kgopela ge o ka kwa sonyane ya gore a kaba a le gona, le re tsibise gore re kgone go mo swara.

Mokgatla: Gora gore o fetogile goba lehodu ka gore o nyakwa ke maphodisa.

Mzamane: Go bjalo ka gore o tshabatshabana le rena, godimo ga fao a tshaba go seka. Bjalo rena retlo phethagatsa mosomo wa rena go fihlela a humanwa.

***

Ga o nagana Mpiletseng otla fella ko kae?