Mmaseterata o ahlola kala gore Tamarisi a sa lokelwa goka ba gona kamo tshekong ka mabapi le ka fao a hlasetsego ke bolwetsi bja pelo e bile a gobetsi leoto.

Setshaba: (Lesata le tsogile) Toka toka toka toka toka…

Sinco: (A tsena kosa yeo ka bogare) Setshaba sa gesu. Ke kgopela itsebe, e bile le kwisise seo kese bolelang. Kere Tamarisi a se ka thato ya gagwe kago se be gona lehono, a fa le a kwisisa, ke kgopela letsogo geba potsiso e ngwe e gona.

O mong wa bona: (A emisa letsogo bamo kgetha) Ke botsisa gore naa, yena Mpiletseng ka gore ke yena a sitisang toka gore e phethagale, bjalo lena mmaseterata taba ye e tlo remiwa bjang?

Sinco: Taba e tlo rengwa ge fela Mpiletseng le Tamarisi ba le gona kamo tshekong.

O mong wa bona: (a kgethwa le yena) Bjalo ka gore yena woo Tamarisi o be a sa fetsa go araba dipotsiso, gona goka kgonega gore ge go humanwe Mpiletseng, tsheko e e ka tswelapele ntle le Tamarisi?

Sinco: Potsiso yeo ke botse.Seo se kase kgonege ka baka la gore Mpiletseng o swanetsi gokwa dipotsiso tseo Tamarisi a tlaba a di araba.

O mong wa bona: (A kgethwa) Bjalo ka gore yena Mpiletseng wa nyakwa kase sebaka, e bile o tseba gabotse gore o tlamegile go lebana le Tamarisi, fela a se a tla, gona fao le reng?

Sinco: Wa bona yona yeo.Le yona e tloba yengwe ya dipotsiso tseo di tlaba di botsiswa go Mpiletseng, a bolele lebaka la gore goreng a sa tla eupsa a tseba gore e be e le letsatsi la tsheko. Bjalo kgoro e ka mmona molato, go nale kgonagalo ya gore go rengwe kala gore molato o phaelwe ka thiko, molato o phumulwe kgahlanong le Lesodi gobane o sitisitse gore toka e phethagale mola e le mong molato woo ao butseng.

Setshaba: (Lesata la tsoga) Ya ya ya… Mo ke yona taba yeo, re
dumelelana le wena mmaseterata.

Sinco: Ke lebogile, ke holofela gore le kwile gabotse. Bjalo tsheko yengwe e tlo tsebagatswa ge re humane Mpiletseng.

***

A Mpiletseng o ikentse moo mathateng?