Mokgatla o tlile le Matome go tlo bona Tamarisi ka bokelong. Ba nale yena, eupsa o bolela a patlame malaong a gagwe.

Tamarisi: Mokgatla ke leboga o kgonne gotla go mpona, gape a ke iketle ge o mpona ka tsela ye.

Mokgatla: (A mo swara ka letsogo) e le gore bothata e bileng ka gore Matome a nhlakisetse taba ya gago.

Tamarisi: Go bolela nnete ge e le Lesodi o nrobile pelo Mokgatla. A ke kgolwe le gona bjale gore goreng a ka ndira ka tsela ye.

Mokgatla: Kgane, o bolela ka Lesodi fela a kego kwisisi. Oreng gabotse?

Tamarisi: Bjale kage ke ile kago botsa gore ke swanetsi goya tshekong, gape a ka tshepha seo ba mpoditseng.

Mokgatla: A wa tshepha?

Tamarisi: Go bjalo. Gothwe Mpiletseng nkile a robala le Lesodi morago ba kgakgana, Yena mosadi wa gago a bula molato.

Mokgatla: (Mahlo a thoma go lea lea) eng, Tamarisi afa kego kwa gabotse?

Tamarisi: Ee, ke tseo Mokgatla, a go makatse ge kele kamo Mankweng Hospital. Ke wetsi fase, ka thinyega leoto ka baka la taba ye.

Mokgatla: (O sweri lehlang ka letsogo) Matome a fa wa dikwa?

Matome: ke gare ke theeleditse Mokgatla.

Mokgatla: ke gore go se bonagale ga Mpiletseng nako ye ka moka, o be a ke utswa le Lesodi la mmatau?

Tamarisi: Go bjalo Mokgatla.Nna ke seo kego be leditseng sona gore ke kgone go hlalosetsa taba ye.

Mokgatla: (A nyamile kudu) Lena, aowa Mpiletseng a tla a e dira taba. Kgane ge a be a ke utswa le yena, kebe ke sa mokgotsofatse?

Tamarisi: O tla tseba, go gongwe go be gole bjalo.

Mokgatla: Aowa Mpiletseng go bolela nnete a ke sa nyaka go mmona le ka leihlo le laka.

Tamarisi: (o lebelela sesupanako lebotong) Ee aowa ke leboga ge le tlile. Le sepele botse ka gore nako yago tla go bona balwetsi e fedile.

Mokgatla le Matome: (Ba ema bo bedi bja bona) Aowa Golokile tamarisi.

Tamarisi: Ee golokile, le sepele botse nkere.

Mokgatla: Aowa gabotse, le rena re holofela gore o tla fola. Re tlatla rego hlola ka le lengwe la matsatsi samma.

***

O nagana Mokgatla otla tshwarela Mpiletseng?