Tsheko e thomile, Tamarisi o tlile eupsa Mpiletseng a se a tla ka tsatsi leo. Lesodi le yena o gona ka tshekong.

Sinco: Tamarisi. Re kgolwa gore o tseba molato wa monna wa gago. Ga bjale ke gofa sebaka gore o bolele geba goe bjalo. Le gona geba go bjalo, tlatsa seo.

Tamarisi: (Wa ema o thoma go bolela) Nna e lego mosadi wa Lesodi, a ke nyake go bolela maaka pele ga mmaseterata. Molato wa Monna waka a ke o tsebe lega tee.

Setshaba: (Se tsosa lesata) Yaa… Yaa… Re bone gore yo Leso…

Sinco: (A ba tsena ka bogare) Re kgopela le homoleng gobane gose moo ge re kase fetsi tsheko ye, go tlo tsea nako gore toka e phethagale. Tamarisi tswelapele.

Tamarisi: Ee, nna ke lekile go botsisa fela a mpotse gore lebaka la gore a be ka kgolegong keng.

Sinco: Agaa. Kego kwele, bjale kage o tlile eupsa mong molato a sa fihla lege re sa tsebe gore o swerwe keng, lehono pele o e ya gae o tlaba o tseba gore bothat keng ka Lesodi.

Tamarisi: Ee, bjalo ge…

Sinco: (a mo tsena ganong) Tshwarelo kago tsena o sa bolela. Eupsa e re kego lemose taba keye; Kgoro a e bone molato motho ge fela go sahlwa go ahlolwa. O be o tseba seo?

Tamarisi: Gabotse thwii.

Sinco: Agaa ditaba ketse. Mpiletseng o tlile mo Mankweng a bula molato kgahlanong le Lesodi a mo latofatsa kago mo tshusetsa, mola ka le lengwe a imisitse yo Mpiletseng e bile a gana mpa yeo. Bjalo mong molato yo a butsego molato woo a se a tla lehono.

Tamarisi: Bjalo ge ge ge kgane kgane Wena Lesodi botse bothaa ( a wela fase a re tuu)

Sinco: Ke kgopela lebitse Security se bitse Ambulance gona bjale bjale.

Setshaba: Bjalo re a bona mmaseterata. Toka ae phethagale hle.Lesodi a…

Sinco: Ke kgopela lesata leo le eme hle.

Setshaba: Re ema bjang mola motho yo a butseng molato a sea tla naa.

Sinco: Ke kgopela le homole ke rume taba ye.

Setshaba: (Sa homola) agaa ke a leboga. Ge di taba di bjalo. Maphodisa a tloya go tsea Mpiletseng fao a beng gona, a tle a bolele gore goreng a se a tla, e bile gorenga sitisa toka gore e phethagale. Le kwele?

Setshaba: (go tee) Ee…

Sinco: ka gore yalo a ra kgona go tswelapele ra fihla mafelelong, lebaka e le taba ya tamarisi. Ge e le Mpiletseng le yena a ka lebanwa ke molato ka se a se dirileng.

Ha one ole Tamarisi one otla dirang ga o utlwa ditaba tsee ka monna gao?