Mesong Tamarisi o lapeng la Mokgatla, ba dutse ka fase ga mohlare.

Tamarisi: Gape Mokgatla ge ketla moo e sa le mesong kere kgane ketla hwetsa o sepetse.

Mokgatla: Aowa matsatsi a ke phela kamo gae gobane a ke ketle.

Tamarisi: Bjalo dikgomo di tla hlokomelang ke mang ge go le bjalo?

Mokgatla: Ke twetsi Matome gore a nhlokomelele tsona. O sa e tla ka gore o di bulela ka iri ya bo seswai.

Tamarisi: Aowa go kaone gee.

Mokgatla: Ee.

Tamarisi: Aowa e re pele ke tloga, kego botse taba keye.

Mokgatla: Ke taba yang bjalo o tla ntshusa?

Tamarisi: Gape ke amogetsi molaetsa gotswa go mosadi wa gago Mpiletseng.

Mokgatla: Agaa (wa makala) o reng Mpiletseng wa gona?

Tamarisi: O rile maphodisa a e tlotla mola gae, kese dumele go bitswa kua Mankweng Police.

Mokgatla: Ee. Kgane o boditswe?

Tamarisi: Go bjalo, ke filwe lengwalo leo le hlalosago gabotse gore ketle tshekong kala lesome pedi.

Mokgatla: Agaa.

Tamarisi: Bjalo Mokgatla e re kego botse, wa bona ke amogela melaetsa go yena.

Mokgatla: Ee

Tamarisi: Ya ke a belaela gore a kaba a amega mo molatong wa Lesodi.

Mokgatla: O kaba o hlakile, eupsa retla bona ge ntshe gwe ya pele.

Tamarisi: Ee, ke tloya, ge ketlo bowa, ke tlatla kego anegela.E re ke sepele, ke be ketlo no go tsibisa ka molaetsa woo wa Mpiletseng.

Mokgatla: (ka boleta) Samma retla bona, taba e kana ya tsupulluga gona kua tshekong.

Tamarisi: (Wa ema) Go bjalo, le nna ke kgolwa bjalo, golokile o sa le gabotse.

Tamarisi a otla go itse nnete ka lengolo lee?