A sa dutsi Tamarisi ka lapeng, Lephodisa la tsena ka gage

Mzamane: Agaa, koko, re kokota re tseni.

Tamarisi: Aowa ka gare, bothata a bogo. E re ketle le setulo le…

Mzamane: (A mo tsena ganong) Aowa a ke dule samma bothata ke sa ya Lebowa Kgomo. Ke romilwe.

Tamarisi: Ee. Le romilwe?

Mzamane: Go bjalo samma. Ke sweri lengwalo faa bare ke lefe lona letswa kua go la Mankweng Police Station.

Tamarisi: (O maketsi) ke a lekwa, fela ke gonona se sengwe faa.

Mzamane: Le gonona kang?

Tamarisi: Gape maloba ke ngwaletswe molaetsa woo o hlalosago gore go tlotla maphodisa faa.

Mzamane: Bjalo lengwalo leo letswa go mang gona le reng?

Tamarisi: Letswa go Mpiletseng.

Mzamane: Ee.

Tamarisi: Ngwalo leo le hlalosa gore ge maphodisa ao a e tla, ke gane ge ba ntaela gore ketle tshekong.

Mzamane: Woo Mpiletseng ke yena ao rometseng lona?

Tamarisi: Go bjalo. Ke kao ke bonago le tlile lehono.

Mzamane: La tseba keng. Ke kgopela molaetsa woo geba a la phumula molaetsa woo, ge letla le tle le molaetsa woo.

Tamarisi: Ee. Aowa ke no re ke seke ka phumula molaetsa woo gore ketle ke lebotse ka wona.

Mzamane: Agaa o dirile kgetho ya maleba kudu.Wena kala lesome pedi ge wetla o tle le molaetsa woo.

Tamarisi: Golokile ketla dira bjalo.

Mzamane: (o mofa lengwalo lela) ka gore yalo e re ke sepele.

Tamarisi: Aowa ke lebogile. Ketla dira bjalo.

Ebe Mpiletseng o dira dife bjanong?