Tamarisi o ngwaletswe molaetsa woo o molaelang gore a gane gotla kgorong ya tsheko malebana lego swarwa ga monna wa gagwe e lego Lesodi. O tsea mogala wa mo leletsa.

Tamarisi: Wena Mpiletseng, ke bona molaetsa wa gago moo mogaleng waka.

Mpiletseng: Ee ke nna Tamarisi. O tla ntshwarela gobane yeo nomoro a o we tsebe.

Tamarisi: Go bjalo (o maketsi)

Mpiletseng: Ee ke feotsi dinomoro, o tla ntshwarela.

Tamarisi: (o befetswe) Wena kego kwele. Bolela nkere kego leleditse.

Mpiletseng: Golokile tshwarelo. Bjalo o kwisisitse molaetsa wa gona?

Tamarisi: Aowa. O ra gore molaetsa woo?

Mpiletseng: Aowa sebelaele, ke be kego lemosa gore go tlotla maphodisa fao gae.

Tamarisi: (O tshugile) Maphodisa?

Mpiletseng: Ee, ke be kere ge ba e tla fao o se dumele seo bago botsago.

Tamarisi: (ka tlabego) O nyaka goreng, gona ke dumela selo se e le gore a kese tsebe?

Mpiletseng: Go bjalo ee ao tsebe. Wena e kwa nna gore ke reng.

Tamarisi: Hlalosa, botse o reng wena?

Mpiletseng: Bona moo, kere o se dumele ke phetho tuu.Mpotse, monna wa gago Lesodi o kae kgane?

Tamarisi: Wena Mpiletseng. Ka gore le wena monna wa gago wago nyaka a go bone goreng o sa lebelele taba tsa gago?

Mpiletseng: Aowa, gape nna kea ipotsisetsa hle.

Tamarisi: O botsisa eng mola o ka mpotsisa gore sa le ka bona neng monna wa gago.

Mpiletseng: (O befetswe ga bjalo) bona ke kgopela o se dumela ge maphodisa ba tlilo go go kgopela. O ka dumela, o tlatla o bona mo diphala dinwago meetsi.

Tamarisi: Botse o nyaka goreng wena.Kgane o nagana gore…

Mpiletseng a bea mogala fase a sa bolela ao tima

A e siame tsela eo Mpiletseng a bolelang le Tamarisi?