E setsi e le makga a mararo mola tsheko ya Lesodi le Mpiletseng e ga gabago. Le lehono tsheko e sa tswelapele.

Sinco: Ke kgopela le tlogele masata le nkwe le nkwisise moo.

Setshaba se ile tuu, mmaseterata o thoma go bolela.

Sinco: Agaa ke leboga ditsebe.Lehono ke laboraro mola re sekang molato kgahlanong le Lesodi le yo mohlokofatswa.

Setshaba: Ke nnete mohlomphegi.

Sinco: Sa mathomo seo ke ratago go le lemosa ke se-Kgoro a ya swanela go bona motho molato go fihlela molato o ahlolwa. Bjalo ke dumela gore le tseba seo, e bile le ka setle go tlo sitisa toka go phethagala.

Setshaba: Go bolela nnete a go nnete yago feta seo mohlomphegi.

Sinco: Ee bjalo kage re ile ra tsibisa gore molato woo dinyakisiso di tswelapele, maphodisa ba dirile seo, gothwee a bahlwa ba humana ntlha le thitho goba go atlega ka dinyakisiso tseo. Bjalo potsiso e gona?

O mong wa bona a emisa letsogo.

Sinco: Ke bona letsogo fao morago, o ka botsisa.

O mong wa bona: Ke botsisa gore lebaka e le eng ka taba yago se atlege kago nyakisisa.

Sinco: E re kego fetole ka sebopego se.Re tlamegile go tseba modu wa molato woo, bjalo re swanetsi go tlo bitsa mosadi wa Lesodi faa re nyakisise se sengwe go yena. Ke dumela gore kego arabile.

Mpiletseng: (a ema ntle lego lokollwa) Le re letlo bitsa mang?

Sinco: Ke kgopela o emelele ge fela rego file sebaka gore o eme. Ke kgopela o dule fase.

Mpiletseng mahlo a thoma go lea lea.

Sinco: Lehono ke sebaka sago bolela le setshaba, letsogo la gago ke a le bona, fela lehono re ka sego dumelle gore o ipobole malebana le ditaba tse.

Mpiletseng: Aowa mmaseterata, botse ke…

Sinco: (A mo tsena ganong) Ke kgopela o hlomphe seo kese bolelago Mpiletseng.

Mpiletseng a khunamisa hlogo fase

Sinco: Le kgotsofetsi kala gore mosadi wa Lesodi o tlo bitswa setshaba?

Setshaba: Ee go bjalo mmaseterata.

Sinco: Agaa kea leboga (wa phutha) Ge go le bjalo tsheko e sutisetswa kala lesome pedi fao mosadi wa Lesodi a tlaba a le gona ka tsatsi leo. Kea leboga gape.

Ga o nahana molato oo otla fella ko kae?