Tamarisi le Matome ba nametsi senamelwa sa bohle ba leba gae ba tlogetsi Lesodi kgolegong

Matome: Tamarisi, gape o bonagala o nyamile kudu.Kgane goreng o homotse ka tsela ye?

Tamarisi: (La manyami) Botse ke a makatsega.Motho yo Lesodi a mmolelang, eupsa a bolele bitso la gagwe, e bile a gana go phula sekaku gore bothata keng, afa wa nthata?

Matome: (A makala) E kwang! Kgane a sala a phula sekaku?

Tamarisi: Ee Matome.

Matome: Bjalo ge o re afa wa nthata, botse o ra bjang?

Tamarisi: Aowa. Gape o ka se re motho e le wa gago wena wa se mmotse tseo di go tshwenyago.

Matome: (Moya o fase) Ya…

Tamarisi: Ee, gape go molaleng gore a sa na kgahlego mo go nna.

Matome: Aowa, se ipotse bjalo, go gongwe o bone ge o tlile lenna. Ge we tloya gape nna ke tlamegile go sala.

Tamarisi: O ra gore, eupsa o tswile gape fela a se gwa thusa selo.

Matome: Wena thekga ditho samma. Go tlo loka, ge fela o ka dumela seo ge kego botsa.

Tamarisi: Ke a gokwa gabotse thwii, eupsa ketlo leka ka mesegofela go fihlila a fegolla sephiri.

Matome: Ee ao kwe kere se balabale samma gotlo loka.

Ha o nahana ho direhang moo?