Ikhwelo lityala, andizoba mde sendinjalo, ndizothi gqaba gqaba apha naphaya, kude kufuphi kuba ayoyam. Ikhona into owakhe wayenza waze wazisola ngayo apha ebomini bakho? Mna ndandisazi ukuba andisoze ndizisole, ndiqinisekile asoze ndiyenze le, naleya.

Kuba ekhaya ndikhuliswe kakuhle ndiqeqeshiwe, ilunge ingalungi ndiyayihluza engqondweni, ngqondo qiqa uqonda nophangalala kolwazi olubanzi. Uluntu eleke yure ingqondo ziqeqiswa yilemixhakaxhaka yakolokunje, ngale mihla omcinci mdala, mdala mncinci.

Nditsho ndibambe amazinyo, ndibuhlungu intliziyo iluhlwili ndobona abase tyhini abasa kwazi kuhluza impawu zendoda, kanti indoda ngumasind’wezama, kuthi xakuthe gqi locuntsu icinge emva ekhayeni uyibona ngojongisa umbombo ekwenzeni into encomekayo.

Ndim indoda. Zibazani indlebe ndinichubele kulo vimba ubukrelekrele bundongamele, zenincede zendithi xandithulula ningakhongozeli kwiselwa elinethontsi, ndisuka ndikhuphe induku emgqhubeni inyani ityiwe ngamavukuthu, bona buxhakaxhaka balemihla busuke bafana nkqwa nomthweneba mehlweni abo.

Ikwangaba abazenza abantu bengengabo befuna ukubangosaziwayo, baboleka impahla kuba bengafuni kubonwa ingathi abananto bengenayo, ubomi buhambile imihla isongiwe, kulemihla ndizothatha elithuba ndiphakamise koDlamini, ooThole nakuma doda onke jikelele sisdima nesithozela mz’ontsundu ndehlile.

***

Khasixelele: Uva njani ngesisincoko singentla?