Mina ngathi nginesumi leminyaka neminyaka emithathu ngangino mnganami omunye owayengithanda khulu begodu angafuni litho ngami. Ngangithi nangingasuthi ngiphuma endleleni angidose ngendlebe athi mnganami uyalahleka bese ngibuyele endleleni.

Kwenzeka ngelinye ilanga umnganami owayengithanda khulu lo wathoma ukungifela umona angasangivakatjheli kwethu kodwana mina ngiya kwabo kungombana bengingamazi bonyana unelijwa ngami akafuni ukungibona ngiphumelele. Kwathi ngelinye wangithathela iincwadi zami zoke kunye nezambatho zesikolo. Ngathula akhenge ngimbuze ngathi ngizwile wakhamba angikhuluma kumbi ebantwini, abantu bangitjela mina ngathi nangibaphendulako ngathi awa uMnyazwa seniya murhwayela mnganami wamambala, bathi kimi isalakutjelwa sibona ngomobho.

Ngathi ngizwile umnganami wabuya wazongidula ngesiqima sehlanakela kwathi qhwa!! ngathi ngisararekile, wakhipha isabula wathi ufuna ukungibulala abantu balamula. Watjela abantu bonyana ungibangisa itjhudu enginalo begodu nokuthi ngiphasa kuhle eskolweni nakwethu bayangithanda bangithengela izembatho ezibiza khulu. Mina ngithi kuye woke umuntu osakhetha umngani namkha osazokukhetha umngani akatjheje bonyana abangani abakhethako banjani begodu nokuthi balungile namkha awa.