Karolo ya mathomo.

Mphe tsebe hlabirwa ke dule fase ke fegole se borale, ebile nka thabela meetse a botsididi ke lapologe ,arealo mmamohlabi ka segahlego sa go tlala kgakanego. “Mosadi naa bothata ke eng o tswelela o kitima nke o bone mong leshoka? ,a botsisa ka kgakanego hlabirwa.”ke ..ke..(a napa a wela fase a edibala).”joooo jooo sebata kgomo thusang thusang,a goeletxa ka pelo ya bohloko hlabirwa. Sa go shalela megopolong ke gore ke eng seo se mmamohlabi a se bonego sa go mo tshosha ka tsela yee ,efela e shetxe ele kgwedi tse tshela mmamohlabi a fetile semumu.