Go be go na le baratani ba bangwe ba baswa mola motsaneng wa ga Kwibi, kgauswi le toropo ya Burgersfort. Ka nako e nngwe lerato, le ka go bolediša maaka, la go tlišetša matshwenyego. A re kweng ka tša baratani ba.

Thato e be e le lekgarebe la mengwaga ye 18, gomme a dira mphato wa lesomepedi sekolong sa sekontari sa Mmiditsi. E be e le lekgarebjana la go phela le thabile, ebile le myemyemyela. Ka le lengwe la matšatši o ile a feregwa ke lesogana tsoko le ba rego ke Mpho. O ile a mo tshepiša lefase la maswi le dinose.

Thato o ile a dumela lesogana leo ka ge a be a le rata. Bobedi ba ile ba sepetšana leeto la lerato. Ba be ba dungwa le ke batho ka moka gobane ba be ba tshwarane gabotse. Mafelelong a beke e nngwe le e nngwe, ba be ba ntšhana go ya dijong, gomme ba sepetšana ka mehla.

Mpho o be a fela a botša Thato gore ba tla kgaoganywa ke lehu. Seo se be se tlaba Thato gobane a sa kwešiši gore Mpho o be a leka goreng.

Mpho o be a direla Thato se sengwe le se sengwe seo a se hlokago. O be a netefatša gore lekgarebe la gagwe le phela le thabile.

Ka ge matšatši a sa hlabe go swana, Thato o ile a ya lenyalong la mogwera wa gagwe ntle le go tsebiša Mpho letšatšing leo. Seo se ile sa befediša lesogana la gagwe. Mpho o ile a tsomana le yena gohle goba go fihla a mo hwetša.

O ile a mmetha, a mo tsenya ka sefatanageng, gomme a mo iša gae. Tseleng, o etile a mo laya tsebe gokwa gore ebe ke la mathomo le la bofelo a eya moletlong ntle le tumelelo ya gagwe.

Thato o be a beetšwe mapheko eupša yena a nagana gore o a ratwa. O be a fela a re Mpho o mo rata go feta makgarebe ka moka. Erile ge nako e tšwela pele, Thato a tšwelela dithutong tša gagwe tša marematlou. A swanelwa ke go ya kholetšheng eupša Mpho a gana nnang.

Thato o ile a gapeletša, a tomotše le mahlo ebile a hlabile le lešata, eupša Mpho, lesogana la seganka la mo tswalela molomo ka ntahle. Mafelelong, Thato a ya ka kgang. O be a hweditše sekgoba mola kholetšheng ya Capricorn TVET, kua Limpopo. Go fetše kgwedi ka moka, Thato a hlokomologile sellathekeng sa gagwe. O be sa arabe ge se lla gobane a be a swaragane le dithuto tša gagwe.

Seo se ile sa befediša Mpho, gomme a ya moo kholetšheng. O fihlile a tšea Thato ka kgang. A mo iša lešokeng gomme a fihla a mmolaya. O be a mo latofatša ka gore o a ratana. Morago le yena o ile a ipolaya.

Bobedi, batswadi ba bona ba rwala diatla hlogong. Ba be ba duma ge nkabe Thato a ile a se dulele tlaišo yeo. O be a swanetše goba a ile a re ge a thoma go bona dika tša tlaišo a katoga.

***

Re botše: Na o dumelelana le batswadi ba baratani ba ge ba re Thato o be a ka kgona go thibela se se hlagilego, goba ke thato ya Modimo?