Le mo meletše meno lefase le a mo kokona. Ga a sa tsefelwa ke difihlilo ešita le tšona dilalelo. O be a fela a ipitša lenyora a ihlatsela gore ke yena sehlalefi a sa bone gore o iphušetša ka mobu. Le lefase le ahlame. Ge o ka se hlokomele le tla go metša.

Ka mengwaga ye lesometshela fela, lekgarebe le le be le šetše le tseba go lala malalatle le ikela boratapelo. Le be le ješwa mahenyahenya le amogela diboaboane. Dikoloi tša mabonwa o be a di fetola a tsamaya ka ye tšweu a boa ka ye hwibedu.
Banna ba mehutahuta ba maemo a go fapana, ba be ba mmitša “mmasebotsana” gomme a lala nabo phateng a sa ipabalele mmeleng, a lebeletše fela tšhelete. O tsamaile dihotele ka mehuta ya tšona a lala mo potla ya monna yo a nago le yena e lekanago.
Banna bao ba bego ba mo ješa matšhatšhakhura, ka mengwaga ba be ba lekana le boramogolo’agwe. Mosetsana yo o be a tsamaya le banna ba malapa ba digobagoba ba go ema ka maoto.
Ka mehla o be a phela a tsepeletše sellathekeng a letetše go kwa gore monate wa mafelelo a beke o mo kae.

Ya ba o dula fase hlenkge re sa nagana. Le mo fetogetše lefase. Erile ka letšatši le lengwe ge a tsoga mesong, a kwa a sa ikwešiši. Mmele wa gagwe o lla o ikwa bohloko ebile o kitikana. A napa a leba bookelong go bona baoki.
Baoki ba dira diteko gomme ba hwetša a tshwaeditšwe ka kokwane ya HIV&AIDS. O rile kgane ke metlae gomme a kgolwa ge mmele o sesefala. Banna ba dikoloi ba thoma go katakatela morago.
Ge e le sellatheng sa gagwe sona sa le diketša se sa lla. O be a etetšwa ke mmagwe ba lebile kliniking ka maoto mola a babjwa. Dikoloi tšela tša bopapago semangmang tšona di mo feta fela.
Ge e le lefase lona le be le mo hlafetše a phela ka meokgo. Ge e le thekgo yona o be a fiwa, empa a sa amogele seemo sa gagwe.

***