Ndandisemncinane. Ndibuthathaka ndingazinto. Ngendlela zam. Ndisenz’ zinto ngendlala endazi ngayo. Phil’ubomi ngendlela ehamba’ njalo. Slalek’sen sidakwe njalo.

Abahlobo bam beloko besithi masihambe njalo. Sithandizinto. Kungekho omnye onqandomnye. Ubumnandi iyinto yamihla nezolo, amantombazana. Kulapho konke kwaqala khona. Sasisidla ubutsha bethu. Silale s’vuke. Nangomso kubenjalo.
Ow izono zam. Zindiphathele ubunzima ebomini bam. Yohlukana nam zono, undiyeke ndiphile ubom obulungileyo.

Kwakhi kusenjalo. Sihambindlela enobungozi. Ebumnyameni. Kwakhalumnxeba ezinzulwini zobusuku, “Hello,” ndatsho ngokusabela satsho isijwili emxebeni, “Umngane wethu usishiyile,” ubomi bakhe babuthathile.
Bambhaqe elele, igazi lizel’indawo. Ingumfula wegazi.

Kwathi kusenjalo. Ndothukile Ndibhekise ekhaya. Xandibuyekhaya abazali bayaxabana umama bamkhuphela ngaphandle, utata uzelindzondo. Kuyilonto az’ba sizakubhekangaphi kuba sasisebancinci. Ingaba zizono zam ezenza obubomi bubenzima, ndava ndizibuza. Kanti kode kubenini. Sakuphumla nini, sibekimithwalo phantsi sihlekintsini kubemnandi kubenjeya

Ow abazalibam bohlukene ngaba kungenxa yam kusini nha. Intlizinyo yam yazala imibuzo nentandabuzo. Ngobubomi sibuphilayo sade sayokulala kwizihlobo kukubi kunjalo. Kusasa xandivuka ndadibana nentombi yam yandixelela ukuba ikhulelwe kwaye ndim unobangela. Zukhumbule umsebenzi wawungekabikho ngamanye amaxesha sasilala singatyanga. Umva ndedwa wayesoloko esecalen’ kwam/ emva kwam.

Ow izono zam, hayi inene zindibangele inyebezi ezingapheliyo entliziyweni yam. Ngaphakathi eziseleni ndazibona sendiguqe ngedolo ndisithi mdali ndiyakucela noko khawuke uthethelele izono zam. Ndinethemba lokuba konke kuzolunga ngenxa yakho. Azakuvuleka lamasango.

Yaqengqeleka ke iminyaka ndingaswelento yokwenza. Iinkathazo, ububi inene yayiyinto yemihla esasiphila ngayo. Ubona nje lo minyaka ndayifumanayo kuMantyi ngamatyala endadiwenza ekuhlaleni ukuwaza. Lonto yayingakudanga kwaphela nam kuba kaloku ibhozo lalihlala lime bucala. Kwathi ngantsasa ithile ndazibona sele ndabhalincwadencane. ndiceluxolo kubo bonke endibonileyo. Kwangaphambili ndandiphelelwe ngamandla. Ndingasayi kuphinda ndibone ngenjongo bonke abantu izono zam zandifundisa lukhulu kulendlela yobomi bam.

Izono zam, thethelela izono zam. Ndixolele izono zam, ndashiyeka nalongoma ikhala entliziyweni yam kwade kwaba ngonaphakade. Ndisenjenjalo ndisithi, ow izono zam inene ibikwandim unobangela.
Ngoku ndisele ndedwa elizweni andinabani andithi utata waphele ebulala umama ngolungenalusini. Ndandingekho lonke’loxesha kuba kalok’ ndisentolongweni ndizophila obubomi ngonaphakade. Nam konke ndikwenzile abandityoli.
Indlala iphango inene lalidlala ngam ndazibona sele ndingaphakathi emzini wabantu ndiyokuzabela ezintweni ezingezizo nezam. Izono zam inene zindifake kwesimnyama sona isisele. Zukhumbule ezakho izono ngaba zisingisele phi kusini nha. Khangela khangela. Izono zam. Ndingaphaya kwezitixo kumnyama ndibotswinyam nezandla. Ow izono zam.

***

Khawusixelele: Ufunde ntoi kwelibali?