Ukucinga kwakhona ngendima yezikolo zokwaluka ekubumbeni amadoda kuluntu lwethu kunye nembono yokudlulela ebudodeni ekuphenduleni kwingcebiso olu lwazi luzama ukujonga indima edlalwa lulwaluko ukwabelana ngezimvo kunye nezimvo zoluntu lwethu.

Ulwaluluko lisiko lesintu elenziwa ngamaXhosa kwiphondo leMpuma Koloni eMzantsi Afrika nakwezinye iintlanga. Eli gama libhekisa kuyo yonke inkqubo eyenziwa yinkwenkwe ekuqwalaseleni nasekugqithiseni eli siko. Ulwaluko lwenziwa ngenkolelo yokuba luza kuguqula amakhwenkwe abe ngabemi abathembekileyo nabanenkathalo kuluntu oluzimiseleyo ngokupheleleyo nabazinikeleyo kwiimfundiso nemigangatho yolwakhiwo lwesizwe.

KwaXhosa, onke amakhwenkwe alindeleke enze eli siko ukuze athathwe ngokuba ngamadoda. Ukungaphumeleli ukuya kwisikolo sokwaluka kudla ngokuphela kune ziphumo zokubekwa ibala eluntwini. Ngelixa ulwaluko luphethe zonke ezi mbono, ingaba ngokwenene siyayifeza injongo ekujoliswe kuyo?

Izikolo zolwaluko zezenkcubeko apho abafanaabancinci bafunda kuzo ukuze bafundiswe imigaqo esemgangathweni, ubunzima bobomi, intlonipho, kunye nokuphendula ngokwenkcubeko yabo. Ingaba izikolo zinemigangatho efanayo ekubumbeni amadoda ukuba abe ziinkokeli ezingcono eluntwini? Ngokoluvo lwam, hayi!

Izikolo aziyisebenzisi imigangatho efanayo konke konke. Ngokuvuka kwakhona kobundlobongela obusekelwe kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini eMzantsi Afrika, inkonkxa yeentshulube iye yavulwa kwakhona ukuze kuqondwe unobangela wezenzo eziyityhefu zamanye amadoda. Bambi bathi iindlela zokuxhatshazwa ngamadoda zibangelwa ziimfundiso abazifumana kwizikolo zolwaluko.

Injongo yam asikokulahla isiko lilonke kodwa ndicinge ngokutsha indima yalo. Isisombululo sokwenene sinokufunyanwa ekufundeni nasekuphuhliseni. Kutheni lento kungafakwa ikharityhulamu kwizikolo zolwaluko? Ndiyaqonda ukuba asinakugxeka isikolo solwaluko ngenxa yento ayenzayo emva koko umkhwetha. Umhlathi wam wokuvula mhlawumbi ubeke uncumo ebusweni babo bachasene nelisiko. Okulusizi kukuba oku asiyongxelo eyenyelisayo, nam ndinebhongo ngelisiko kwaye ndizibona zihlonitshwa kakhulu njengendawo yokuqeqesha amakhwenkwe. Ngamafutshane, kutheni eli siko lolwaluko lwamaXhosa lisoloko ligunyazisa ukubhomboloza okunenkohlakalo kule miphefumlo yaseNtshona? Ewe, abantu bayayoyika into abangayiqondiyo kwaye banokukhala esimantshiyane. Ngokomzekelo, abaninzi bayasilela ukuqonda ukuba akukho nto iphosakeleyo ngolu hlobo lokwenza esisithethe. Eyona nto iphosakeleyo luluvo lokuba umntu (ukhanki) abethelele kwiimbono zakhe zobuqu ezingahambelaniyo nokuvunywa kweenkokeli ezilungileyo zoluntu.

Ulwaluko kufuneka luqondwe ngokwemeko yentlalo nesondo ngokuntsonkothileyo ebandakanya ubundlobongela, ukuqhekeka kweentsapho, kunye nongquzulwano phakathi kwezizukulwana. Ulwaluko lusenokujongwa njengoqheliselo lwenkolo nengcwele, luye lwalungelelaniswa njengendlela yokugcinwa kocwangco, kwaye kukholelwa ukuba ludlala indima ekuthinteleni i-HIV.

Ukuba siphonononga imigaqo nemimiselo yenkcubeko enxulumene nolwaluko kuluntu oluguqukayo kunye nendlela amaXhosa ayeyilinganisela ngayo imingcipheko kunye noncedo phakathi koluntu ngokubanzi. Ngokuqinisekileyo, ngoku sibonile ukuba ukufunda nophuhliso kwizikolo zethu zolwaluko akusamfuni utitshala (ikhankatha) oya kuthi gqolo ukondla iingqondo zabakhwetha ngento eyaziwa ngokuba sisidyani/isidoda, nto leyo engqina ukuba ikhuthaza ukuziphatha okungalawulekiyo kulutsha.ubukhulu becala amadoda asandula ukubuya kwisikolo sokwaluka. Ukuba ayikhuthazi isizathu esilungileyo kufuneka isongwe.

Yithi ngoku, sijonge inguquko-mbuso yolwaluko malunga nendlela olwalubumba ngayo amadoda mandulo. Oko kuya kusinika umbono obalulekileyo woko sikuphosayo, yintoni etshintshileyo, kunye nendlela uluntu oluzivelele ngayo. Oku kusinceda siqonde ukuba yintoni na esiyenzayo engalunganga ukuze siphuhlise uqheliselo oluhambelana nemigangatho yanamhlanje. Le nto siyibonayo namhlanje ifana nokuchasa uguquko njengoko ootitshala (amakhankatha) ngokwabo, imfundo yabo ngalo mba kwaye ngokubanzi isekelwe kubume bentlalo noqoqosho. ukuba sijonga umsantsa phakathi kwezizukulwana kugcino lolwaluko. izizalwana eethu ezityunjwa lusapho ukuba zibe ngootitshala (amakhankatha), into abayifundisa amakhwenkwe entabeni lulwimi lwasemzini kobawo. Aba tishala abayazi into ekufuneka bayifundise la makhwenkwe ekubeni bona bengayazi kuqala lemfundiso kuba sele ifana nedukileyo. Uphuhliso lwekharityhulam luyafuneka kakhulu kulo mba, ngapha koko, zizikolo nazo ezi, akunjalo?

Tell us: Emva kokufunda esi sincoko, zithini izimvo zakho ngeembono zombali?